TÖÖKAVA

 

Õpetaja: KÜLLI KOROL
Klass: III a
Õppeaine: LOODUSÕPETUS
Aeg: 2002 / 2003 õ.- a. I õppeveerand
Kasutatav õppekirjandus: Tiina Elvisto, Kadri Maaste “Loodusõpetus 3. klassile” õpik 1. osa
Tiina Elvisto, Kadri Maaste “Loodusõpetus 3. klassile” töövihik 1. osa
Miksike-se töölehed 3. klassile

Õpitulemused:

3. klassi lõpetaja :

 1. eristab elusat ja elutut;
 2. tunneb õpitud bioloogilisi liike ( levinuimaid taimi, loomi ja seeni );
 3. teab õpitud bioloogiliste liikide eluavaldusi, eluviise ja elupaiku;
 4. oskab tuua näiteid erinevate organismide omavahelistest seostest looduses;
 5. oskab nimetada, rühmitada ja kirjeldada kodukoha elusa ja eluta looduse objekte;
 6. märkab ja oskab kirjeldada aastaajalisi muutusi looduses;
 7. oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi;
 8. oskab käsitseda tavalisemaid elektrilisi riistu ennast ja teisi ohustamata;
 9. teab, et inimene muudab oma tegevusega loodust ning peab seetõttu olema vastutustundlik;
 10. teab, milline on tervist hoidev käitumine;
 11. oskab kasutada plaani ja kaarti, tunneb plaani lihtsamaid leppemärke;
 12. oskab näidata kodukoha asukohta Eesti kaardil;
 13. teab ja oskab näidata Eesti kaardilt tähtsamaid kõrgustikke, madalikke, suuremaid saari, poolsaari,
 14. lahtesid, järvi, jõgesid;

 15. tunneb kodukohaümbruse loodust;
 16. oskab joonistada mõõtkavata plaani oma kooliteest;
 17. teab ilmakaarte viise ja oskab neid kasutada;
 18. oskab kasutada kompassi põhiilmakaarte määramiseks.

 

 

Õppesisu:

Jrk.
nr.
Kuupäev Ulatuslikum
teema
Olulisemad alateemad Põhimõisted Kasutatavad
meetodid
Õppe-
kirjandus
ja muu
õppematerjal
Oodatavad
õpitule-
mused
Õpitulemuste
kontrollimise
ja / või
hindamise
moodus
1. Sept.

03. – 06.

Elusolendid.

Selgroogsed loomad.

1. Loomad – selgroogsed loomad.

 

2. Kalad.

1. selgroog, luustik, kalad, kahepaiksed, linnud, imetajad

2. lõpused, uimed, soomused, kudemine, kalamaimud

*vaatlus

*vestlus

*jutustus

*ises. töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*kod. töö

Õ. lk. 3 – 4

Tv. lk. 3 – 4

 

Õ. lk. 5 – 6

Tv. lk. 5 - 7

* teavad, kes on selgroogsed, tunneb selgroogsete klasse.

* teavad, kus elavad kalad, tunnevad kalade elutalitlusi

 

 

 

Tunnikontroll

2. Sept.

09. – 13

Elusolendid.

Selgroogsed loomad

1. Kahepaiksed

 

2. Roomajad

1. kudemiskoht, kullesed, lõpused

2. roomaja, munevad, soomused

*vaatlus

*vestlus

*jutustus

*ises. töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*kod. töö

Õ. lk. 6 – 8

Tv. lk. 7 – 9

Õ. lk. 8 – 9

Tv. lk. 10 - 11

* teavad, kus ja kuidas elavad kahepaiksed

*tunnevad ja teavad roomajat, kus ja kuidas elab, paljuneb, millest toitub.

Koduse töö kontroll

Tunnikontroll

3. Sept.

16. – 20.

Elusolendid.

Selgroogsed loomad

1. Linnud

 

 

2. Imetajad

1. munemine, tiivad, nokk, suled

 

2. karvad, sünnitab, imetab, nisad

*vaatlus

*vestlus

*jutustus

*ises. töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*kod. töö

Õ. lk. 9 – 10

Tv. lk. 11 – 13

 

Õ. lk. 10 – 11

Tv. lk. 13 - 15

* tunnevad ja teavad lindu, kus ja kuidas elab, paljuneb, millest toitub

* teavad, kes on imetajad, kuidas paljunevad, toidavad järglasi.

Tunnikontroll

 

 

Tunnikontroll

 

4. Sept.

23. – 27.

Elusolendid.

Selgroogsed loomad

1. Kordamine

 

KONTROLLTÖÖ

1. õpitud mõistete kordamine

2. õpitu kontroll

*vestlus

*ises. töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*kod. töö

Õ. lk. 12 - 14 *kordavad õpitu üle

* vähemalt 75% õpilastest sooritavad töö positiivselt

Tunnikontroll

 

KONTROLLTÖÖ

5. Sept.Okt

30. – 04.

Elusolendid. 1. Selgrootud loomad.

 

 

2. Loomade omadused

1. elukoht, eripärad

 

 

2. lihased, meeled, silmad, kõrvad, nina, nahk, suu.

*vaatlus

*vestlus

*jutustus

*ises. töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*kod. töö

Õ. lk. 14 – 17

Tv. 16 – 17

 

Õ. lk. 17 – 19

Tv. lk. 18 - 22

* oskavad nimetada selgrootuid loomi, teavad, mida tähendab selgrootu

* kirjeldab loomade omadusi

Suuline küsitlus – 3-4 last

 

 

Tunnikontroll

6. Okt.

07. – 11.

Elusolendid. 1. KONTROLLTÖÖ - loomariik

 

2. Taimed

1. kõik õpitud mõisted

 

 

2. hapnik, rohelised taimed, viljad, terad, seemned, juur, leht.

*vaatlus

*vestlus

*jutustus

*ises. töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*kod. töö

*töö teatmeteostega

 

 

 

Õ. lk. 20. – 23

Tv. lk. 22 – 24.

*teavad vähemalt 50% õpitut

 

*tunnevad taimede omadusi, oskavad nimetada taimi, teavad taimede paljunemisest.

KONTROLLTÖÖ

 

 

Suuline frontaalne kontroll, vihikute kontroll.

7. Okt.

14. – 18.

Elusolendid. 1. Seened.

 

 

 

 

2. Mürgised taimed ja seened

1. kübaraga seened, hallitus, majavamm

 

 

 

2. peab olema ettevaatlik!

*vaatlus

*vestlus

*jutustus

*ises. töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*kod. töö

Õ. lk. 24 – 25

Tv. lk. 25

 

 

 

Õ. lk. 26

Tv. lk. 26 - 27

*oskavad nimetada seeni, liigitada söödavateks ja mittesöödavateks; teavad, mida lagundavad seened.

*oskavad nimetada tuntumaid mürgiseid taimi ja seeni

Tunnikontroll

 

 

 

 

Tunnikontroll

8. Okt.

21. – 25.

Elusolendid. 1. KONTROLLTÖÖ – taime- ja seeneriik.

2. Kas tead?

 

 

2. huvitavat taimeriigist

*vaatlus

*vestlus

*jutustus

*ises. töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*kod. töö

 

 

Õ. lk. 27 – 29

E-leht taimeriigi kordamisküsimustega.

*vähemalt 75% õpilastest teevad töö positiivsele hindele KONTROLLTÖÖ