TÖÖKAVA

Õpetaja: KÜLLI KOROL
Klass: III a
Õppeaine: MATEMAATIKA
Aeg: 2002 / 2003 õ.- a. I õppeveerand
Kasutatav õppematerjal: Kaja Belias “ Matemaatika 3. klassile “ – õpik ( töökavas Õ.)
Kaja Belias “ Matemaatika töövihik 3. klassile “ I osa. ( töökavas tv.)
Kaja Belias “ Kontrolltööd ja tunnikontrollid “

Õpitulemused:

3. klassi lõpetaja teab ja tunneb:

 1. nelja aritmeetilise tehte komponentide ja resultaatide nimetusi;
 2. naturaalarvude järjestust 1-st 10 000-ni;
 3. naturaalarvude ehitust kümnendsüsteemis;
 4. tehete järjekorda avaldises;
 5. õpitud mõõtühikuid ja nendevahelisi seoseid;
 6. kella ja kalendrit;
 7. lihtsamaid tasandilisi ja ruumilisi kujundeid: ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, viisnurk, kuusnurk,
 8. kera, kuup, silinder, koonus;

 9. peast korrutustabelit;

 

3. klassi lõpetaja oskab:

 1. lugeda ja kirjutada naturaalarve 10 000-ni
 2. määrata arvude asukohta naturaalarvude reas;
 3. naturaalarvude ehitust kümnendsüsteemis;
 4. peast liita, lahutada, korrutada ja jagada arve 100 piires;
 5. kirjalikult liita ja lahutada neljakohalisi arve;
 6. liita ja lahutada ühenimelisi arve;
 7. määrata tehete järjekorda avaldises;
 8. leida võrdustes tähe arvväärtust proovimise teel ning andmete ja otsitava vaheliste seoste kaudu;
 9. leida võrratuste tähe arvväärtust proovimise teel;
 10. koostada ühetehtelisi tekstülesandeid;
 11. analüüsida ja lahendada kahetehtelisi tekstülesandeis;
 12. joonlauda või sirklit kasutades joonestada etteantud pikkusega sirglõiku, joonestada kolmnurka,
 13. nelinurka ja ringjoont;

 14. võrrelda sirglõike mõõtmise teel ja arvutada murdjoone pikkus.

Õppesisu:

Jrk.
nr.
Kuupäev Ulatuslikum
teema
Olulisemad alateemad Põhimõisted Kasutatavad
meetodid
Õppe-
kirjandus
ja muu
õppematerjal
Oodatavad
õpitule-
mused
Õpitulemuste
kontrollimise
ja / või hindamise
moodus
1. Sept.

03. – 06.

Liitmise ja lahutamise kordamine.

Geomeetrilised kujundid.

1. Kordamine

 

2. Liitmine ja lahutamine.

3. Lahutamine on liitmise pöördtehe.

4. Geomeetrilised kujundid – kordamine.

 

1.Arvkiir, liitmine, lahutamine.

2.Summa, vahe,liidetav, vähendatav, vähendaja.

3.Pöördtehe.

4. kuup, püramiid, kera, silinder, risttahukas, prisma, tetraeeder, koonus.

*peastarvutami-ne,

*suuline ja kirj. töö.

* töö õpiku ja töövihikuga

*iseseisev töö

*enesekontroll

*paaristöö

õ. lk. 5; tv.lk. 3

 

õ lk. 6-7; tv. 4

õ. lk. 8; tv. 5

õ. lk. 9-10

tv. Lk. 6-7

*Teab arvude järjekorda arvkiirel.

*Tunneb arvude nimetusi liitmisel ja lahutamisel.

*Saab aru, et lahutamine on liitmise pöördtehe.

*frontaalne küsitlus.

*peastarvutamise kontroll (5 – 6 last)

 

 

* tunnikontroll kujundite tundmise kohta.

2. Sept.

09. – 13.

Liitmise ja lahutamise kordamine. 1. Arvutamine 100 piires (üleminekuga.)

2. Arvutamine 1000 piires täiskümnete ja -sadadega.

3. Tähe arvväärtuse leidmine, puuduv liidetav.

4. Puuduva vähendatava leidmine.

1. Arvkiir.

2. Liitmine, lahutamine.

3. Tähe arvväärtus., selle leidmise reegel.

4. Vähendatav, selle leidmise reegel.

*Individuaalne töö

*frontaalne töö

*kirjalik töö

*töö tahvli juures

*arutlus

õ.11; tv.8 – 9

õ. lk. 12-13;

tv. 10-11

õ. lk.14-15

tv. lk. 12

õ. lk. 16

tv. lk. 13 -14

*oskab paigutada arve arvkiirele;

*tuleb toime 1000 piires arvutamisega;

*õpib leidma tähe arvväärtust;

*harjutab puuduva vähendatava leidmist.

* frontaalne kontroll

*koduste ülesannete kontroll

*tunnikontroll nädala lõpus.

 

3. Sept.

16. – 20.

Liitmise ja lahutamise kordamine. 1. Puuduva vähendaja leidmine.

2. Võrratus.

3. Avaldis.

 

4. KONTROLLTÖÖ 1

1. vähendaja leidmise reegel.

2. võrratus, leidmine

3. avaldis, väärtused

*arutlus

*suuline töö

*kirjalik töö

*frontaalte töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*ind. töö

õ. lk. 17; tv. 15

õ. lk. 18; tv. 16

õ. lk. 19 – 21

tv. 16 - 17

*omandab vähendaja leidmise reegli.

*teab, mis on võrratus ja milliseid märke seal kasut.

*tunneb ära avaldise, teab, mis on vahe ja mis on summa.

*75%õpilastest sooritab töö positiivselt.

* koduste ülesannete kontroll

* frontaalne kontroll

* peastarvutamise kontroll 6 – 7 last tunnis.

KONTROLLTÖÖ

4. Sept.

23. – 27.

Avaldis, kirjalik liitmine. 1. Sulud avaldises.

2. Kirjalik liitmine ja lahutamine.

3. Sama

 

4. Sama

1. tehete järjekord, sulud

2. ühekohalised, kahekohalised, kolmekohalised arvud

3. ühelised, kümnelised,

paigutus arvutamisel

4. sama

*arutlus

*suuline töö

*kirjalik töö

*ind. töö

*frontaalte töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*iseseisev töö

*paaristöö

õ. lk. 22-23

tv. 18

õ. lk. 24 – 25

tv. lk. 19

õ.26-27;

tv. 20-21

õ. 28; tv. 22-23

*saab aru sulgude tähendusest, kasutab neid

*tunneb ära kümnelised ja ühelised.

*oskab numbreid õigesti üksteise alla kirjutada ja arvutada kirjalikult.

 

* tunnikontroll

tehete järjekord

 

 

 

* tunnikontroll

5. Sept. Okt.

30. – 04.

Kirjalik lahutamine. 1. Kirjalik lahutamine

2. Kirjalik lahutamine

3. Kordamine

4. KONTROLLTÖÖ 2

1. nullist lahutamine

2. “laenamine”

3. korratakse õpitut

*arutlus

*suuline töö

*kirjalik töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*iseseisev töö

õ. lk. 29 - 30

tv. lk. 24

õ.31-32; tv. 25

õ.33-34;tv.26-27

*saab aru “laenamisest”

*oskab lahutada 0-st

*kordab läbiõpitut

*vähemalt 75% õpilastest sooritavad KT positiivselt

 

*tunnikontroll lahutamise “peale”

KONTROLLTÖÖ

6. Okt.

07. – 11.

Korrutamine 1. Korrutamine

2. Korrutamine

3. Korrutamine arvuga 1

4. Korrutamine arvuga 0

1. korrutamine, arvude tähendus korrutamisel

2. vahetuvusseadus, avaldis korrutamisel

3. 1-ga korrutamise reegel

4. nulli-reegel

*arutlus

*suuline töö

*kirjalik töö

*frontaalte töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*iseseisev töö

õ. lk. 35 – 36

tv. lk. 28

õ. lk. 37 - 39;

tv. lk.29 – 30

õ. lk. 40 – 41

tv. lk. 31

õ.42-43; tv.32/33

* saab aru, mida tähendab “korrutamine”

*oskab kasutada vahetuvuse seadust

* oskab korrutada 1-ga

*oskab korrutada 0-ga

 

*koduse töö kontroll

 

* tunnikontroll

7. Okt.

14. – 18.

Korrutamine ja jagamine. 1. Jagamine

2. Jagamise avaldis

3. Jagamine 1-ga

4. Jagamine 2-ga

1. pöördtehe

2. jagatis, jagaja

3. 1-ga jagamise reegel

4. jagamine

*suuline töö

*kirjalik töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*iseseisev töö

õ.44-46;tv.33/35

õ.47; tv. 36

õ.48-49; tv. 37

õ.50-52;tv.38/39

*saab aru pöördtehtest

*tunneb arvude nimetusi jagamisel

*oskab jagada arvuga 1

*frontaalne kontroll

*koduste tööde kontroll

8. Okt.

21. – 25.

Korrutamine ja jagamine. 1. Korrutamine ja jagamine 2-ga.

2. Korrutamine ja jagamine 10-ga

3. KONTROLLTÖÖ 3

4.Korrutamine ja jagamine 10-ga

1. jagamise reeglid

2. võrdused 10-ga korrutamisel

3.

4. võrdused 10-ga korrutamisel

*arutlus

*suuline töö

*kirjalik töö

*frontaalte töö

*töö õpiku ja töövihikuga

*iseseisev töö

õ lk. 53-54

tv. 40

õ. lk. 55

tv. lk. 41, e-leht

õ. lk. 56 – 57

tv. lk. 42

*korrutab ja jagab 2-ga

*korrutab 10-ga

 

*korrutab ja jagab 10-ga

 

 

 

KONTROLLTÖÖ