4. klassi emakeele ainekava
Koolibri õpik

kuu Teemad Grammatika teemad Kommunikatiivsed oskused. Tegevused Palad

S
E
P
T
E
M
E
R

A B C D

AABITS - Esimene aabits
- Kati õpib lugema
ALFABEET ehk TÄHESTIK Tähestik.
Võõrsõnad
Nimistute koostamine.
Töö sõnaraamatuga
- Tähestik
AEG - Aeg
- Aeg
AJALEHT, AJAKIRI Suur ja väike algustäht. Ajalehed, ajakirjad. Artikli kirjutamine. Klassi ajalehe(seinalehe, laualehe) koostamine - Mõista, mõista
O
K
T
O
O
B
E
R

E F G

EESTIMAA Kohanimed. Jutustamisoskuse harjutamine. Matkamarsruudi koostamine. Giiditöö. - Eesti geograafiast
- Kuidas Eestimaad kokku pressiti
- Kust Vooremägi on saanud. Eesti muistend
EESTI, MU ISAMAA Raamatupealkirjad.
Liitsõna
- Maa
- Eesti hümn
- Sõda raudmeestega
EESTI KIRJANDUSEST      
EMAKEEL Murre. Murrak.
Murdekeelega tutvumine.
- Igioma
- Kihnu keele tund
ESPERANTO Keelte ja rahvuste nimetuste õigekiri
N
O
V
E
M
B
E
R

H I

HÄÄLTEST JA HÄÄLIKUTEST Häälik ja täht.
Häälikute liigitamine- Täis- ja kaashäälikud,
helilised ja helitud häälikud.
- Mõista, mõista...
ISA Jutustamine erinevates laadides. - Vanast perealbumist
- Jalgratas
INTERVJUU Intervjuu.
Lugemine osaliste kaupa.
Sisu kokkuvõtte tegemine.
Jutu kirjutamine
- Isa ja natuke kurbust
- Isa
- Isa kaotus
- Kui isa on kodus
D
E
T
S
E
M
B
E
R

J

JÕULUD LÄHENEMAS Retsepti kirjutamine
Lühipala kirjutamine
- Jõulud tallis
- Jõulud Bullerbys
JÕULUKAART RÕÕMUSTAB Pühade, tähtpäevade õigekirjutus Kaardi valmistamine, ümbriku vormistamine
JÕULUSALME Luuletuste esitamine - Jõuluks koju
- Kõige ilusam jõulupuu
- Seitse päkapikku
- Õhtu eel
JÕULUDE JÄREL Jutustamine - Piparkoogisüda
JAANIPÄEV - SUVE SUURSÜNDMUS Kava koostamine. - Õnn viiskudes
- Põlletäis kuldraha
J
A
A
N
U
A
R

K

KEELEST ÜLDSE
KÕNETAME KAASINIMESI Keel. Märgid Tervitused, tänud jms.
Kõnekäändude kasutamine
KIRI Erinevate kirjastiilidega tutvumine. Kirja kirjutamine. Aadress. - Kirjad tulevad
KUIDAS KIRJUTADA Kirjandi kirjutamise meelespea. - Mati kirjand
- Soovitusi kirjandi kirjutamiseks...
KOOMIKS Koomiksi joonistamine - Etendus jääl
- Pontu ja Priidu
- Teeme ise koomiksi
- Mõista, mõista...

L M

LOODUS
LUULETUSI Luuletuse kirjutamine -Pisike
- Lumesoojus
- Läksin metsa
- Moosikeetja
- Mahlapressimine
V
E
E
B
R
U
A
R
LAUSE Lause. Jutustav, küsi- hüüd- ja käsklause.
MUISTEND JA MUINASJUTT Tutvumine muistendiga.
Muistendi kirjutamine.
Klassi muistendikogumiku koostamine.

Muinasjutu jutustamine.
Muinasjutu tunnused.

Muinasjutu kirjutamine.

- Kust sai rebane Reinuvaderi nime
- Kes või mis on muumid?
- Mees, kes käis kodunt väljas vaid öösiti
- Kas see on ikka päriselt ka nii?
- Mis on muinasjutt?
- Kus elab muinasjutuvestja?
MINEVIK JA OLEVIK Aeg- minevik ja olevik Jutustamine aega muutes. - Mõista, mõista...
NALI JA NAER Kahekõne koostamine ja esitamine - Naerukild
- Oh seda Oskarit
OTSEKÕNE Otsekõne. Saatelause Släng.
NÄIDENDID JA NÄITLEMINE Näitlemine.Näidendi jutustamine lühikese jutukesena. - Uus laine
- Võlusõna
OMA NIMI IGAÜHEL Nimi. Nimede kogumine, liigitamine, analüüs. - Nimi ei riku meest
M
Ä
R
T
S

P Q R

PÕNEVUSJUTUD JA RÖÖVLIRAAMATUD Sõna ja tähendus. Küsimuste esitamine.
Töö sõnaraamatuga.
Jutustuse kompositsioon.
Põnevusjutu või lühinäidendi  kirjutamine
- Piraatidest
- Brigantiin Loreida
- Piraadijutt
- Raha vägi
RAAMATUTEST VEEL Teoste pealkirjade õigekirjutus. Pealkirjastamine.Raamatute nimestiku koostamine.
Illustreerimine.
- Kui isa kinkis raamatuid
- Raamat läbi aegade
- Millest rääkisid raamatud
RÖÖVLI RAAMAT VÕI RÖÖVLIRAAMATA? Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine.
Liitsõnad.
Silbitamine.Poolitamine.

S S Z Z

SALAJASED ASJAD Salakirja lugemine - Salajutt
- Salakiri
SALAKIRJUTADA SUUDAB IGAÜKS Salakirja koostamine. - Salapärane kohtumine
SÕNAD JA SÕNARAAMATUD Nimi-, omadus- ja tegusõnad.
Võõrsõnad.
Töö sõnaraamatuga.
A
P
R
I
L
L

T U

TÖÖ Peamõtte leidmine.
Koomiksi joonistamine,
jutukese kirjutamine selle aineil.
- Töö võib kiita tegijat
- Kilplased ehitavad nõukoda
TÖÖD ON MITMESUGUST Teatmeteoste kasutamine.
Tutvumine erinevate elukutsetega.
Pantomiim ja rollimängud.
- Sepad ja meistrid
- Korstnapühkija
- Degustaator
- Arhitekt
- Optik
- Pottsepp
TÖÖ NÕUAB TEADMISI - Leiutaja, kes valgustas tervet maailma
TARKUSKI EI TULE TÖÖTA Ideeskeemi koostamine. - Sibülla tarkuse raamat
- Kust ja kuidas saame teadmisi?
TULETA MEELDE KOMA KASUTAMIST Koma kasutamine. Praktilised tööd koma kasutamisega. Kas sa tunned seda teed?
- Õppimise ülistus
- Kui kõrgel on kõrguste lagi?
- Vanarahvas tööst, tarkusest ja targast tööst

V W Õ

VASTANDID Sünonüümid, antonüümid. - Hea ja halb
- Parem ja vasak
- Põud ja vihm
M
A
I
ÕIGE JA VALE Ortograafia.
Häälikute pikkused.
Jutustamine teises isikus. - Mis on parem?
- Aken
- Karistus
- Milliseid valesid on olemas
- Vanarahvas tõest ja valest
ÕIGEKIRJA KORDAMISEKS Sõnamängud. - Lambalugu
- Tagurpidi

Ä O

ÄRASPIDI, PAHUPIDI, TAGURPIDI Võrdlemine.
ONU ÖÖBIK ÖÖSORRI TÄNAVAST Vigurjutu tegemine.

Illustreerimine. Portreteerimine.
Iseloomustamine.

Jutustuse kirjutamine ja hindamine.

- Kuidas onu Ööbik ennast riide paneb
- Kuidas onu Ööbik jäätist sööb
- Kuidas onu Ööbik kõike kogub
- Luiskaja muinasjutt
- Roosimemm usub unenägusid
- Unenäod lähevadki täide

Ü X Y

ÜKS ÜLESANNE VEEL Lühendid - Matemaatika
- Mõista. mõista...
MIDAGI ÜLIRASKET Võõrtähed. Võõrnimed.
Õppesisu
Kommunikatiivsed oskused. Tegevused

Pantomiim ja rollimängud; improvisatsioonid, nuku- ja lastenäidendite lavastamine.

Süveneva raskusastmega tekstide kuulamine (raadio, televisioon, video, vahetu suuline esinemine). Pikemate ja komplitseeritumate jutustavate ning
kirjeldavate tekstide lugemine; töö kuuldud ja loetud tekstiga (nt. küsimuste esitamine, arutlemine).

Suhtlemine eri olukordades: ametiasutused (nt. postkontor, pank); vestlus eri partneritega (nt. sõbraga, täiskasvanuga, rühmas).

Intervjuu. Suhtlusetikett.

Infoedastus kõnes ja kirjas.

Töö erinevate teabe- ja tarbetekstidega.

Jutustavate, kirjeldavate ja arvamustekstide kirjutamine; kirja, fantaasia, iseloomustuse, dialoogi kirjutamine. Teksti põhjal kirjutamine (nt. sellele alguse või lõpu lisamine, teksti jäljendamine).

Seina- ja laualehtede koostamine.

Lugemis- ja kirjutamistehnika treening. Teksti adekvaatne lugemine.

Tekstide kirjutamine ja lugemine kui protsess. Teksti kavandamine, eeltööd, lugemine/kirjutamine, viimistlemine, kontrollimine, puhtand.

Töö raamatukogus: vajaliku info leidmine, teatmeteoste kasutamine.

Keeleteadmised
Kõrvalekalded häälikupikkuse ja kaashäälikuühendi märkimise põhireeglitest.
Tähestikjärjestus.
Väit-, küsi- ja käsklause. Lihtlause. Alus ja öeldis. Lihtlause laiendamine.
Koondlause. Liitlause.
Sidesõnad ja kirjavahemärgid: et, sest, kuid, aga, vaid; ja, ning, ega, ehk, või. Koma siduvate sõnade kes, kelle, mis, mida jne. ees.
Otsekõne.
Sõnavara: liitsõnad, võõrsõnad, laensõnad, mitmetähenduslikud sõnad, sünonüümid.
Suur algustäht: koha- ja isikunimed, ajalehed. Pealkirjad.
Sõnaliigid. Tegusõnad. Olevik, minevik ja tulevik; pööramine ainsuses ja mitmuses. Nimi-, omadussõnad.
Veaohtlikud kokku- ja lahkukirjutamise juhud.

Õpitulemused
4. klassi lõpetaja

tunneb lauses ära tegevust, selle osalisi ning asjaolusid tähistavad keeleüksused ja teab nendevahelisi seoseid;
tunneb nimi-, omadus- ja tegusõnu, oskab tegusõnu pöörata;
tunneb lausete suhtluseesmärke;
teab, kuidas väljendatakse otsesust ja kaudsust, tunneb ära autori- ja tegelaskõne piirid;
tunneb võõrhäälikuid ja võõrsõnade muid tunnuseid;
tunneb suulise ja kirjaliku suhtlemise erinevusi;
eristab kunstilisi, teabe- ja tarbetekste;
oskab lauseid arusaadavaks tekstiks siduda;
oskab vormistada lausete suhtluseesmärke;
oskab leida sünonüüme ja neid tekstis kasutada;
teab võõrsõnu õpitu piires, oskab neid õigesti kasutada ja omasõnaga sobivalt vaheldada;
oskab kasutada koma;
järgib oma tekstis põhilisi ortograafiareegleid;
oskab suhelda nii eakaaslaste, nooremate laste kui ka täiskasvanutega;
oskab jutustada ja kirjutada sündmusest, kirjeldada ja väljendada oma arvamust, anda infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt;
oskab esitada kunstilisi tekste ning väljendada nendega seoses oma arvamusi ja muljeid;
loeb raskusteta; oskab kuuldut ja loetut rakendada, tekstidest vajalikku infot hankida;
valdab kirjutamisprotsessi põhilisi etappe (teksti kavandamine, teksti kirjutamine, teksti viimistlemine);
oskab võrrelda enese ja kaaslaste kirjanduslikke katsetusi jm. kirjatöid;
oskab kasutada koolisõnastikke jt. teatmeteoseid;
oskab raamatukogust leida vajalikku materjali.