Viljandi Valuoja Põhikooli inglise keele ainekava

III- VI klass.

 

Viljandi Valuoja Põhikooli inglise keele ainekavale on aluseks kõik Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas toodud põhimõtted ja nõuded õpitulemustele ( Riigi Teataja Nr.20 22.02.2002 lk.934-944)

 

1.Eesmärgid:

*õpetada kasutama keelt loomulikes olukordades, lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;

* tekitada huvi võõrkeele õppimise vastu ja selle kaudu laiendada silmaringi;

*huvi äratamine õpitavat keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu;

* õpetada erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid;

*arendada lugemise kaudu iseseisvat mõtlemise ja analüüsi võimet;

*arendada oskust väljendada enese ja rühma seisukohti;

*õpetada hankima vajalikku teavet ( ka teiste õppeainete jaoks) võõrkeelsetest teatmeteostest, sõnaramatutest, Internetist ja muudest infoallikatest;

 

III klass

 

2.Õppetegevus:

2.1.Võõrkeeleõpetus I kooliastmes annab lapsele tema mitmekülgseks arenemiseks lisavõimaluse, soodustab lapse positiivset häälestatust võõrkeelte suhtes, toetab tema üldist arengut ning arendab seetõttu tema emotsionaalseid, loome- ja keelevõimeid.

2.2. Eriti I kooliastme võõrkeeleõpetuses on tähtsal kohal ainetevahelised seosed, selle aine kaudu avardatakse emakeeles loodud maailmapilti. Tähtis on, et õpetuse sisu vastaks laste huvidele, oleks orienteeritud lapsele, mõjutaks ta tunde- ja mõttemaailma, fantaasiat, loovust.

2.3.Õppimine ja õpetamine peab haarama lapse kõiki meeli, aitama suunata lapse arengut tervikuna, arvestades tema individuaalseid iseärasusi. Õppematerjali sisu, töömeetodite ja – võtete ning positiivse suhtlemise kaudu tundides tuleb ergutada

lapse loomulikku teadmishimu, huvi võõrkeele õppimise, silmaringi laiendamise, õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu.

2.4. Õpetaja peab looma klassis võimalikult loomuliku keelekeskkonna. Peab arvestama, et 8-9-aastaste laste psüühilised võimed on vanemate õpilaste võimetest erinevad.

2.5. Kuulamine ja rääkimine on sellel etapil esmatähtsad. Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel. Eriti oluliseks tuleb pidada õigete hääldusaluste omandamist. Hea häälduse saavutamine eeldab sihikindlat harjutamist ka järgnevates klassides.

2.6. Võõrkeele õpetamist on soovitav alustada suulise eelkursusega, et arendada lapse kuulamisoskust. Laps peab uut keelt kõla järgi eristama, sõnas häälikuid eristama, kuid ka kõneleja miimika ja zestide järgi kõne sisu prognoosima.

2.7. Tundides tuleb kasutada rollimänge, dramatiseeringuid, rütmi- ja liisusalme, sõnamänge.

2.8. Kõnelemisoskuse arendamiseks tuleb õpetada õpilasi kompensatoorseid võtteid kasutama: üleküsimine, uuesti alustamine, mitteverbaalsed väljendusvahendid: zestid, miimika, imiteerimine.

2.9. Õpiedukuse kindlaksmääramisel arvestatakse lapse tervikarengut: väljendusoskust, loovust, sotsiaalset ja keelelist arengut. Lause keeleline õigsus ei ole seejuures esmatähtis.

2.10. I kooliastmes peab hindama kõike, mida on omandatud: järele hääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud harjutust jne.

3.Õppesisu:

Kõnearendus- ,lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

 

*MINA ISE: ( nimi, vanus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused )

* PEREKOND JA KODU: ( pereliikmed, aadress, sugulased,maja, korter,aed)

*SÕBRAD:( nimi, vanus, ühised tegevused)

*MINU PÄEV (igapäevane tegevus)

*MINA JA MINU ARVAMUS (mis meeldib, mis ei meeldi )

*SIGNAALSÕNAD (numbrid, põhiarvud, kellaajad, värvid )

 

 

4.Õpitulemused:

Suhtlusoskused:

*tervitamine ja hüvastijätmine ;

*enda ja oma kaaslase tutvustamine ;

*palumine ja tänamine ;

*vabandamine ;

*nime küsimine ja nimetamine, nimede häälimine ;

*telefoni numbri ütlemine ;

*millegi ulatamine ja vastuvõtmine ;

*oma soovi väljendamine ;

* loa palumine, lubamine, keeldumine ;

*kahetsuse väljendamine ;

*nõustumine, mittenõustumine ;

*õnnitleme ja head soovid jõuludeks, uueks aastaks ;

 

Keeleteadmised:

NIMISÕNA: ainsus ja mitmus;

ARTIKKEL: a, an, the ;

ARVSÕNAD JA MÕÕTÜHIKUD: põhiarvud, kellaaeg ;

ASESÕNA: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad ;

TEGUSÕNA: põhitegusõna ja abitegusõna ;

TEGUSÕNA VORMISTIK: Present Simple ;

EESSÕNA: in, on, under;

SÕNATULETUS: liitsõnad, arvsõna tuletusliide- teen ja ty ;

INGLISE TÄHESTIK: tähtede nimetused ja sõnade häälimine (spelling)

ÕIGEKIRI: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud,

kirjavahemärgid:punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma ;

 

5.Nõutavad õpitulemused 3.klassi lõpuks:

3.klassi lõpuks õpilane

 • saab aru korraldustest, mida õpetaja tunnis kasutab;
 • saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest, lühitekstidest, lauludest;
 • eristab õpitavale võõrkeelele omast imtonatsiooni, rõhku, rütm;

KÕNELEMISEL

 • oskab ennast tutvustada, rääkida oma perest, sõbrast, koolitarvetest ;
 • oskab tervitada ja jätta hüvasti ;
 • küsida kaaslase nime ;
 • paluda ja tänada ;
 • soovida õnne sünnipäevaks ;

oskab väljendada ;

 • oma vanust ja numbreid 1-20;
 • aega ( täistunnid kellal ) ;
 • oskab häälida oma nime ;

 

LUGEMISEL

 • saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest;
 • saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest;
 • oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte, luuletusi;

 

KIRJUTAMISEL

*oskab kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime;

*oskab õigesti kirjutada sõnu, mida vajab õppematerjalides olevate mõistatuste ja ristsõnade lahendamisel;

*oskab juhendamisel lõpetada lauseid ja fraase;

 

 

 

6.KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

 

1. Ülle Kurm I Love English Student Book 1.Tln. Koolibri 1997

2. I Love English Workbook 1.

3. B-M. Ekman Move on First Book.

4. I Love English Cassette

5. Koolibri`s Picture wordbook by M. and M.Woodhead

6. K.Saks Mänge võõrkeele tundideks- Tln. Koolibri 1997

 

 

 

Inglise keele ainekava

IV- VI klass.

 

 

1.Eesmärgid:

Need on ära toodud 3.kl eesmärkide juures.

2.Õppetegevus:

2.1.Jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: seda, mida laps hakkab lugema ja kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi.

2.2.Õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid ( paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti).

2.3.Kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

IV klass

3.Õppesisu:

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

3.1.MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused;

3.2.PEREKOND JA KODU: pereliikmed, lemmikloomad, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu;

3.3.SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused;

3.4.KESKKOND,KODUKOHT: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed;

3.5.IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja juhatamine;

3.6.ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, kooliruumid, õppevahendid, ametid;

3.7.HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, sport, muusika, raamatud;

 

 

4.Keeleteadmised:

4.1.nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne;

4.2. artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel;

4.3. omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed,

4.4. arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), kellaaeg, kuupäev, aasta;

4.5.asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (my, your jt), näitavad asesõnad ( this, that, these, those), küsivad asesõnad (what?,when?, where?who? how? why?)

4.6. tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna(can, must= have to), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad;

4.7. tegusõna vormistik: üldajad ( Present and Past Simple), kestvad ajad (Present and Past Progressive);

4.8. määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again; järjestavad määrsõnad first, next, then before, after, later;

4.9. sidesõna: and, but, that;

4.10. eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, under, to, by, up, after, before, next to, past), eessõnalised väljendid ( next to, in the middle, good/ bad at, at the top);

4.11. lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas,eitavas, küsivas lauses, lühilaused;

4.12. sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited –teen ja –ty, nimisõna tuletusliited –er, määrsõna tuletusliide –ly;

4.13. tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine;

4.14. õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma.

 

5.Nõutavad õpitulemused 4.kl. lõpuks.

4.kl. õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. Klassis omandatut.

4. klassi lõpuks õpilane

KUULAMISEL:

 • saab aru tunnis vajaminevatest tööjuhenditest, pöördumistest;
 • saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstist, lauludest, samuti passiivset sõnavara sisaldavatest tekstidest;

KÕNELEMISEL:

 • oskab vestelda ja reageerib küsimustele õpitud temaatika piires;
 • oskab jutustada oma päevast, lemmiktegevusest;
 • oskab kasutada lihtsamaid mineviku vorme;
 • oskab loendada arve 1-100;
 • oskab kasutada järgarve oma sünnipäeva ütlemisel;
 • oskab väljendada pooltunde kellal;

 

LUGEMISEL:

 • saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavast lühitekstist, kasutades piltide abi;
 • oskab leida vajalikku informatsiooni lühitekstidest;

KIRJUTAMISEL:

 • eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti;
 • kirjutada sõbrale kirja, kasutades õpitud keelendeid;
 • lõpetada lauseid ja fraase;
 • kirjutada lühijutukesi;

 

6.KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

1.Ü. Kurm, M. Jõul I Love English 2 – Tln. AS Koolibri 1998

2. I Love English Workbook 2

3. I Love English Cassette 2

4. K. Saks Mänge võõrkeele tundideks –Tln. AS. Koolibri 1997

 

 

 

V-VI klass

 

 

1.Eesmärgid:

Need on ära toodud 3.klassi ainekava juures vastavalt põhikooli riiklikule ainekavale.

2.Õppetegevus:

2.1.Jätkuvalt süvendatakse 4. klassis õpitut. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi.

2.2. Süvendatakse iseseisva õppimise oskust.

2.3.Õpitakse tundma erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada.

 

 

 

3.Õppesisu:

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

3.1. UUS KOOLIAASTA

3.2.ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: Ühendatud Kuningriik, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia, Uus- Meremaa;

3.3.MINU PÄEV: täna, eile;

3.4.PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, vanemate töö, välimuse kirjeldamine;

3.5. MINA ISE: nimi, vanus, välimus, riietus, iseloom;

3.6.KESKKOND,KODUKOHT,EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, keel, pealinn, sümbolid;

3.7.IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja juhatamine;

3.8.ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õpioskused, kooliruumid, õppevahendid, koolivaheajad, ametid;

3.9.HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, pühad.

 

4.Keeleteadmised:

4.1.nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne;

4.2. artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, enamkasutatavad väljendid artikliga ja ilma;

4.3. omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed,

4.4. arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), kellaaeg, kuupäev, aasta, pikkus, kaal, kaugus;

4.5.asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (my, your jt), näitavad asesõnad ( this, that, these, those), küsivad asesõnad, umbmäärased asesõnad (some)

4.6. tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna(can, must= have to), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad;

4.7. tegusõna vormistik: üldajad ( Present and Past Simple), kestvad ajad (Present and Past Progressive);

4.8. määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again; järjestavad määrsõnad first, next, then before, after, later;määrsõnad liitega –ly ( quicly, suddenly)

4.9. sidesõna: and, but, that, or, when;

4.10. eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, under, to, by, up, after, before, next to, past), eessõnalised väljendid ( next to, in the middle, good/ bad at, at the top);

4.11. lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas,eitavas, küsivas lauses, lühilaused;

4.12. sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited –teen ja –ty, nimisõna tuletusliited –er, määrsõna tuletusliide –ly;

4.13. tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine;

4.14. õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma.

5.Õpetamise meetodid:

Häälikute, sõnade ja lausete hääldamine, lugemine, loetud tekstist nõutava info leidmine, pealkirjastamine ka plaani koostamine, lihtsate tabelite ja jooniste lugemine, luuletuste lugemine, teksti tõlkimine, sõnaraamatu kasutamine, küsimuste esitamine ja nendele vastamine, repliikide järjestamine dialoogiks, sõnavaraharjutused, sõnavaramängud, sõnadetööd, grammatikaharjutused, grammatikamängud, oma arvamuse avaldamine, rollimängud, paaris- ja rühmatöö,pildi kirjeldamine, lühitekstide kuulamine, kuulamisülesande täitmine, häälimise järgi kirjutamine, ärakiri ja lünktekstide täitmine, lihtsama kirja koostamine eeskuju järgi, lühietteütlused, lausepoolte kokkuviimine, hindele teksti lugemine, erinevad grammatika tekstid.

 

6.Nõutavad õpitulemused 5.-6. klassi lõpuks.

5.-6. klassi õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. ja 4. klassis omandatut ja klassi lõpuks õpilane

KUULAMISEL:

 • saab aru keelenditest, mida õpetaja tunnis kasutab;
 • saab aru lihtsatest tekstidest (kirjeldused, jutukesed ), mõistab konteksti abil neis esinevaid tundmatuid sõnu;
 • eristab selgelt kuni kolme vestlusest osaleva inimese kõnet;

KÕNELEMISEL:

 • rääkida oma igapäevastest tegevustest, harrastustest;
 • oskab vestluses siirduda ühelt teemalt teisele tingimusel, mõlemad teemad on tuttavad;
 • oskab kasutada õpituid keelendeid, et end arusaadavaks teha igapäevastes olukordades:
 • võrrelda oma perekonda oma sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga;
 • küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda;
 • väljendada ja põhjendada oma arvamust;
 • kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;
 • kirjeldada pilte;
 • hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt;

LUGEMISEL:

 • saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavatest lühitekstidest (kasutedes konteksti, pildi või sõnaraamatu abi);
 • saab aru kirjalikest tööjuhenditest;
 • on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega;

KIRJUTAMISEL:

 • kirjutada kirjasõbrale krja (ennast tutvustada, rääkida oma kodst ja perekonnast, igapäevasest tegevusest ja harrastustest);
 • eeskuju järgi kirjutada õnnesoovi, häid soove jõuludeks, uueks aastaks, reisile minekuks;
 • kirjutada aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti;
 • lõpetada lauseid ja fraase,
 • kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada;

 

7. Hindamise põhimõtted ja õpilase kohustused:

Hindamine toimub vastavalt “ Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale”

(lk. 875)

 

Algastmes hinnatakse kõike: järelehääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus- vestlus- ja lugemisoskust, õige ja ilusa käekirjaga tehtut harjutust. Oluline on ka sõnaline hinnang. Õpilane peaks saama võimalikult palju hindeid kõige erinevamate õppeülesannete täitmise eest. Õpetaja peaks lastele kohe alguses

selgitama, millist tulemust ta eeldab näiteks hinde “5” ja ülejäänute hinnete saamiseks.

Õppeprotsessi käigus hinnatakse järgmisi osaoskusi:

 1. teksti lugemine, tõlkimine, hääldus
 2. dialoogide ja luuletuste esitamine
 3. sõnavara omandamine
 4. keeleteadmised ja grammatika

Arvestuslike hinnete saamiseks võetakse kokku erinevate osaoskuste protsessihinded. Arvestuslike hinnete aluseks võivad olla ka mahukad kontrolltööd ja testid.

Õpilase kohustused:

 1. Arvestuslikud kontrolltööd peavad olema kõik sooritatud. Kui õpilane puudus kontrolltöö kirjutamise ajal, peab ta kahe järgneva nädala jooksul tegema järeltöö.
 2. Puudulikk hindeid saab vastata kahe nädala jooksul. Puudulikke hindeid saab vastata üks kord.
 3. Konsultatsioon toimub üks kord nädalas õpilasega kokkulepitud ajal.
 4. Arvestuslike kontrolltööde toimumise täpse aja lepib õpetaja õpilastega kokku ja kannab klassi kontrolltööde graafikusse.

8.Kasutatavad õppematerjalid:

 

5.klass

 1. Ü.Kurm, M.Jõul I Love English 3 – Tln. AS Koolibri 1999
 2. I love English Workbook 3
 3. I Love English Cassette 3
 4. K. saks Mänge võõrkeele tundideks –Tln. Koolibri 1997

 

6.klass

 

 1. Ü.Kurm, M.Jõul I Love English 4
 2. I Love English Workbook 4
 3. I Love English Cassette 4
 4. John Shepherd Multilevel English Grammer

 

9. Integratsioon:

Võõrkeele õppimisel tuleb arvestada selle tihedat seost emakeelega. Kesine emakeele oskus takistab ka teise keele omandamist. Peame silmas, et laps püüab emakeelenormid tahtmatult üle kanda võõrkeelele. Lugemisoskuse arendamiseks tuleks lasta õpilastel kõrvutada võõrkeelseid muinasjutte emakeeles loetuga. Lasta otsida tekstist sisutähtsaid sõnu, panna pealkirju. Harjutada sõnaraamatut kasutama.