KODANIKUÕPETUS 4. KLASSILE

  Õppesisu

S
E
P
T
E
M
B
E
R

Inimestevahelised suhted

1. Klassikaaslased. Iseloomud, kaaslastest lugupidamine. Töössesuhtumine, autoriteet. Üksteise aitamine. Miks vajame koolielu reegleid. Klassi reeglite koostamine.

2. Eakaaslased. Sõprus.Sõpruse hoidmine. Konfliktid. Leppimine.Oma vigade tunnistamine. Õiglus. Ausus.1,2 Kaebamine. Tagarääkimine. Klassivanema valimine.

3. Perekond. Täiskasvanud. Usalduslikkus, ausus peres. Pereliikmete õigused ja kohustused.

O
K
T
O
O
B
E
R

4. Naabrid. Teisest inimesest lugupidamine. Üksteise aitamine - turvalisus ja sotsiaalne abi (vanad inimesed, sotsiaalabi vajavad lapsed).Ühistegevus - naabrite ettevõtmised oma koduümbruse parandamiseks, elukeskkonna muutmiseks (seltsid jms.).
Kohtumine paralleelklassiga ja ühiste ettevõtmiste planeerimine.

Naabrid

5. Naaberriigid. Riikidevahelised suhted. Kuidas reguleerib riik suhteid teiste riikidega - saatkonnad, välisvisiidid, rahvusvahelised lepingud.

6. Riigipiir. Välismaal käimine, riigipiiri ületamine, viisad, toll.

VAHEAEG

N
O
V
E
M
B
E
R

Inimene ja aeg

7.Aja kasutamine. Päevaplaani koostamine.Mida võiks koolilapse päevaplaan sisaldada. Kuidas leida aega õppimise, puhkuse ja isetegevuse jaoks.

8. Täpsus ja teiste aeg. Lubadustest kinnipidamine ja hilinemine. Miks kooli hilineda ei tohi.

9. Puhkus. Miks me peame puhkama. Kuidas koostada oma plaane puhkust arvestades.
Pere ühine puhkus - kuidas seda veeta ja miks on perega koos puhkamine oluline.

10. Puhkus sõpradega - matk, laager, ekskursioon, klassiõhtu. Puhkuse (klassiõhtu )  organiseerimine ja läbiviimine.

D
E
T
S
E
M
B
E
R

Inimene ja raha

11. Miks on vaja raha - raha minevik ja tänapäev. 1

12. Raha saamine - kuidas saavad raha vanemad, lapsed, sotsiaalselt kaitsetud inimesed. Milleks raha koguda ja kus raha hoida - pank, pangakaart, hoiukassa.1 , 2 Kas alati peab kingituse tegemiseks/rõõmu valmistamiseks raha kulutama (jõuludele mõeldes). 1  2

13. Perekonna eelarve - pere sissetulekud ja väljaminekud. Klassiürituse (jõulupidu) eelarve koostamine.1

VAHEAEG

J
A
A
N
U
A
R

Kelleks saada
Töölehed MIKSIKEsest: Kui mina oleksin

14. Elukutsevaliku tähtsus.Elukutsed.

15. Töövahendid.

16. Erinevad elukutsed. Sekretär, uurija, politseinik, õpetaja. Meie klassi lapsevanemad. Elukutsete edetabelid.

V
E
E
B
R
U
A
R

Riigikorraldus

17. Eesti riigikorraldus. Riigipea (president), valitsus (riigi valitsemine), riigikogu (seaduste tegemine), riigikohus (kontroll seaduste täideviimise üle).1, 2 , 3

18. Kohalik omavalitsus ja tema ülesanded.
Millised on laste ettepanekud kohalikule omavalitsusele.

19.Eesti kui vabariik ja selle sünd ning taassünd. Vabariigi aastapäev. Eesti riigi sümbolid. 1,2

Töölehed MIKSIKEsest:
Kättpidi poliitikasse

Kättpidi poliitikasse

Keda valida? Kolm tähtsat meest

Partei ja platvorm

Haridusjuttu

M
Ä
R
T
S

20. Inimene ja seadused. Kes teeb seadusi Eesti Vabariigis. Kuidas saab igaüks seaduste tegemises osaleda. Miks peab seadustest kinni pidama?Kuidas kontrollitakse seadustest kinnipidamist - politsei.

21.Inimeste õigused ja kohustused. Kuidas on inimeste kohustused ära määratud?(seadused) Kuidas on inimeste õigused kaitstud (seadused, kohtud).
1, 2

22. Lapse õigused ja kohustused. Lastekaitseseadus. Vägivald. Laste usaldustelefon. Lastekodu. Turvakodu. Sotsiaalne hädaabi.

Riigi sissetulek. Riigi väljaminek

Majandus ja välispoliitika

Kultuur ja sotsiaalelu

Konkreetsed kandidaadid.

Valimiskampaania.

VAHEAEG

A
P
R
I
L
L

Inimene ja teabevahendid

23. Teabeallikad - raadio, TV, Internet, ajalehed, ajakirjad, raamatud, teatmeteosed. Teave kui väärtus.

24. Meediaalase kirjaoskuse arendamine. Intervjuu või artikli koostamine ja seinalehe/klassi ajalehe koostamine.Kaastööd kooli lehte/kohalikku pressi/lastelehte.

25. Raamatukogu ja kataloogid. Raamatukogu külastamine ja kataloogide kasutamine.

26. Teatmeteosed. Teatmeteoste kasutamine.

M
A
I

27. Klassi õpioskuste viktoriin - teatmeteoste kasutamise põhjal.

28. Arvuti kui teabeallikas - info otsimine Internetist. Internetipunkt.

29. Külaskäik meedia levitamisega tegelevasse asutusse kodukohas.

Õpitulemused

4. klassi lõpetaja

teab:
- mis on seadused ja miks tuleb neid täita;
- mida tähendab kohalik omavalitsus;
- inimõigusi, lapse õigusi;
- olulisi infokanaleid ja nende kasutamise võimalusi;

oskab:
- hinnata oma ja teiste inimeste tööd, oma aja ja raha väärtust;
- suhelda ja käituda tavaolukorras;
- oma nõudmistes arvestada teistega;
- hinnata oma ja teiste inimeste tööd, oma aja ja raha väärtust;

mõistab:
- mis on kohuse- ja vastutustunne; ausus, õiglus, vabadus; vägivald;
- mõistab vastutust oma tegude võimalike tagajärgede eest;
- milles seisneb inimeste erinevus.