KODULUGU 1.-3. KLASSILE
TÖÖKAVA

  I klass II klass III klass

S
E
P
T
E
M
B
E
R

Kool ja koolitee. Klassikaaslased

1. Mina ja minu klass. Tutvumine klassikaaslastega ja õpetajatega.

2. Minu koolimaja. Tutvumine koolimajaga. Kes peale minu veel koolis töötavad ja õpivad.

3. Koolielu reeglid. Klassi käitumisreeglite kehtestamine.Viisaka käitumise reeglid.

Kool ja koolitee. Klassikaaslased.

1. Koolielu reeglid. Klassi käitumisreeglite kehtestamine.Viisaka käitumise reeglid.

2. Koolitee. Ohutu käitumine tänaval. Jalgrattaga liiklemine.

3. Koolilapse päev ja nädal.Aeg kui väärtus. Päeva planeerimine. Päevaplaani koostamine. Kooliskäimine vanasti.

Kool ja koolitee.Klassikaaslased

1. Koolielu reeglid. Klassi käitumisreeglite kehtestamine. Viisaka käitumise reeglid.

2. Koolitee. Ohutu käitumine tänaval. Jalgrattaga liiklemine.

3. Sõbrad. Sõpruse hoidmine. Konfliktid. Leppimine.Oma vigade tunnistamine. Õiglus. Ausus. Kaebamine. Tagarääkimine.

O
K
T
O
O
B
E
R

4.-5. Koolitee. Ohutu käitumine tänaval. Bussist väljumine, tee ületamine.

Sügis.

6. Sügis metsas. Seened. Puud sügisel. Puulehed.Sügisesed ilmavaatlused.

7.Mida toob sügis aeda. Tööd koduaias. Juurviljad, puuviljad.Hoidised.

Sügis.

4. Fenoloogilised vaatlused sügisel. Rändlindude lahkumine.Sügis - viljade valmimise aeg.

5. Sügisilmad. Temperatuuri mõõtmine ja termomeeter.Pilved.

6. Milliseid põllutöid tehti vanasti sügiseti? Millised on põllutööd   tänapäeval?Leiva saamine. Veskid.

7. Toiduained aiast ja põllult ning nende säilitamine.

4. Inimeste erinevused ja sarnasused, õigus olla ta ise. Teisest inimesest lugupidamine. Inimese vabadus.

5.Vägivald. Laste usaldustelefon. Lastekodu. Turvakodu. Sotsiaalne hädaabi.

6.Täpsus ja hilinemine. Teiste inimeste aeg. Aeg kui väärtus. Päeva planeerimine.

Mina ja kodu.

7.Vanemad ja mina. Usalduslikkus, ausus peres.Pereliikmete õigused ja kohustused.

 

VAHEAEG

N
O
V
E
M
B
E
R

Raha.

8. Toiduained poes.

9. Poes. Raha. Raha teenimine, hoidmine, kulutamine. Kokkuhoidlikkus. Asja väärtus. Hind: kallis, odav.

10. Kadripäev ja mardipäev.

11. Laua katmine.

12. Mida me sööme?Hommikusöök, lõuna ja õhtusöök.

Rahvatraditsioonid.

8. Hingedeaeg. Matused vanasti ja nüüd.

9. Kadripäev ja mardipäev

Kodukoht.

10. Kodukoha ümbrus tänapäeval. Kodupaiga kaart. Tähtsamad paigad.

11.Millised on kõige varasemad elukohad sinu kodukohas?Kuidas elati sinu kodukohas vanasti?

8. Hingedeaeg, esivanemad.

9. Peretraditsioonid ja ühised ettevõtmised peres.

10.Kadripäev, mardipäev.

11. Raha teenimine, hoidmine, kulutamine.Kokkuhoidlikkus. Arvestamine pereliikmete vajadustega.

D
E
T
S
E
M
B
E
R

Mina ja minu pere.

13. Minu pere.Kodu ja pereliikmed. Ema-isa, õed-vennad. Vanavanemad ja teised sugulased. Sugupuu.

14. Minu pere tööd. Suhtumine teiste töösse, abivalmidus ja kohusetunne. Millised on minu tööd?

15. Milline kingitus on väärtuslik?Asjade väärtus ja inimese väärtus. Minu oma, tema oma, meie oma.

16.Jõulud ja jõulukombed.

Rahvakunst.

12.Kuidas elati vanasti talus?Kes kuulus taluperre? Mida tegid talupere liikmed?

13.Käsitöö.Meestetööd.

14.Käsitöö.Naistetööd. Rahvarõivad.

15.Milline oli köök vanasti? Jõulutoidud ja jõulukombed.

Kombed ja tavad.

12. Eestimaa rikkus: loodus, inimesed, kultuur, haridus.

13. Inimeste elustiil ja elukutsed elukohas.

14. Eestlaste tavad ja pühad. Rahvakalender.

15. Jõulud ja jõulukombed. Jõulumängud.

 

VAHEAEG

J
A
A
N
U
A
R

Eestimaa kodud.

17.Eestimaa kodud vanasti - rehetare.
Rehetuba vanasti. Reheahi. Tule süütamine.

18. Taluhooned ja linnamajad 70 aastat tagasi. Linnamaja tänapäeval.Minu kodumaja ja korter.

19. Millest ehitatakse maju tänapäeval. Millest ehitati maju vanasti?

Talv.

16. Talvised ilmavaatlused. Lumi, härmatis, jäälilled.

17. Loomad talvel. Talvituvad (talveunes) ja talvitavad (tihased jt.) loomad.

Tervislikud eluviisid.

18.Haigused ja nende ravi. Kuidas haigustest hoiduda?Tervislikud eluviisid. Hammaste eest hoolitsemine.Puhtuse hoidmine. Silmade hoidmine.

Kodumaa ja rahvas.

16. Küla. Vald. Linn. Maakond. Kodukoha sümbolid.

17. Kodukoha tuntud inimesed.
Riigikogu. Valitsus. President.

18. Kes elavad Eestis. Eestlased, venelased ja vähemusrahvused Eestis. Rahvuste tavad. 

V
E
E
B
R
U
A
R

Talv.

20. Talv. Linnud ja loomad talvel. Jäljed ja toidumaja.

21.Vastlapäev

Kodumaa ja rahvas.

22. Rahvas.Emakeel.

23. Kodulinn ja kodupaik.Kodumaa.

19. Kust tulevad perre lapsed?
Sünnipäevad ja nende tähistamine. Nimed.

Kodumaa ja rahvas.

20.Vanarahva kalender. Noor ja vana kuu. Vastlapäev

21. Rahva kombed ja traditsioonid. Kuidas peeti pulmi. Matused.

22. Eesti vabariigi sünnipäev.Eesti riigi lipp ja vapp.Hümn.

19. Teised maad ja rahvad. Naaberriigid. Venemaa, Läti, Leedu, Soome, Rootsi.
Reisimine välisriikidesse.

20. Riik ja Eesti Vabariigi sünnipäev.   Riigi tähtsus.Riigi sümbolid.

21.  Eesti teiste riikide seas ja kõrval.

 

M
Ä
R
T
S

Mina ja aeg.

24. Kell. Elektronkell ja osutikell. Päeva planeerimine. Täpsus. Teiste inimeste aeg.

25. Nädal. Kuu ja aasta. Aastaajad ja nende vaheldumine.

Kevad.

26. Kevade saabumise märgid. Kevadised ilmavaatlused algavad.

Kevad.

23. Kevadised ilmavaatlused.Purikad ja jääminek. Ohutu käitumine.

24. Kevade saabumine.Kevadine pööripäev. Mis on pööripäevad.

25. Kevad tuppa. Okste ajatamine ja nende jälgimine.Fenoloogilised vaatlused kevadel. Kevadlillede puhkemine.

Inimene ja tervis

22. Mina-pilt, eneseteadvustamine. Tervise väärtustamine. Tervis ja haigus. Tervislik eluviis. Isiklik hügieen. Kahjulikud harjumused.

23. Kasv ja areng, õige rüht. Liikumine ja tervis.

24.Toitumine ja tervis.

25.Õnnetuste vältimine. Liiklusohutus. Esmaabi. Arstiabi. Tuletõrje. Politsei.

VAHEAEG

A
P
R
I
L
L

27. Lihavõttepühad

28. Rändlindude saabumine.

29. Kevadlilled.

26. Lihavõttepühad

27. Kevad veekogude ääres.

28. Rändlindude saabumine ja pesad. Kulupõletamine.

26. Lihavõttepühad.

Inimene ja teave.

27. Teabeallikad ja nende kasutamine.

28. Teatmeteosed. 

29. Raamatukogu.

M
A
I

30. Emadepäeva ettevalmistused.

31. Toataimed ja koduloomad. Nende eest hoolitsemine.

32. Minu pere puhkus. Suvevaheaeg. Jaanipäev. Milliseid tähelepanekuid teha suvel.

29. Emadepäeva ettevalmistused. Köök ja lihtsamad tööd köögis. Ohutus köögis.

30. Aias. Peenrate tegemine ja kevadised aiatööd.

31. Matkamine looduses.Kuidas teha looduses lõket?Ilmakaared.

30. Emadepäeva ettevalmistused.

31.Internet.

32.Ajakirjandus. Ajakirja-ajalehe  koostamine.