KODULUGU 3. KLASSILE

  Õppesisu

S
E
P
T
E
M
B
E
R

Kool ja koolitee. Klassikaaslased

1. Koolielu reeglid. Klassi käitumisreeglite kehtestamine. Viisaka käitumise reeglid.

2. Koolitee. Ohutu käitumine tänaval. Jalgrattaga liiklemine.

3. Sõbrad. Sõpruse hoidmine. Konfliktid. Leppimine.Oma vigade tunnistamine. Õiglus. Ausus. Kaebamine. Tagarääkimine.

O
K
T
O
O
B
E
R

4. Inimeste erinevused ja sarnasused, õigus olla ta ise. Teisest inimesest lugupidamine. Inimese vabadus.

5.Vägivald. Laste usaldustelefon. Lastekodu. Turvakodu. Sotsiaalne hädaabi.

6.Täpsus ja hilinemine. Teiste inimeste aeg. Aeg kui väärtus. Päeva planeerimine.

Mina ja kodu

7.Vanemad ja mina. Usalduslikkus, ausus peres.Pereliikmete õigused ja kohustused.

 

VAHEAEG

N
O
V
E
M
B
E
R

8. Hingedeaeg, esivanemad.

9. Peretraditsioonid ja ühised ettevõtmised peres.

10.Kadripäev, mardipäev.

11. Raha teenimine, hoidmine, kulutamine.Kokkuhoidlikkus. Arvestamine pereliikmete vajadustega.

D
E
T
S
E
M
B
E
R

Kombed ja tavad

12. Eestimaa rikkus: loodus, inimesed, kultuur, haridus.

13. Inimeste elustiil ja elukutsed elukohas.

14. Eestlaste tavad ja pühad. Rahvakalender.

15. Jõulud ja jõulukombed. Jõulumängud.

 

VAHEAEG

J
A
A
N
U
A
R

Kodumaa ja rahvas

16. Küla. Vald. Linn. Maakond. Kodukoha sümbolid.

17. Kodukoha tuntud inimesed.
Riigikogu. Valitsus. President.

18. Kes elavad Eestis. Eestlased, venelased ja vähemusrahvused Eestis. Rahvuste tavad. 

V
E
E
B
R
U
A
R

19. Teised maad ja rahvad. Naaberriigid. Venemaa, Läti, Leedu, Soome, Rootsi.
Reisimine välisriikidesse.

20. Riik ja Eesti Vabariigi sünnipäev.   Riigi tähtsus.Riigi sümbolid.

21.  Eesti teiste riikide seas ja kõrval.

 

M
Ä
R
T
S

Inimene ja tervis

22. Mina-pilt, eneseteadvustamine. Tervise väärtustamine. Tervis ja haigus. Tervislik eluviis. Isiklik hügieen. Kahjulikud harjumused.

23. Kasv ja areng, õige rüht. Liikumine ja tervis.

24.Toitumine ja tervis.

25.Õnnetuste vältimine. Liiklusohutus. Esmaabi. Arstiabi. Tuletõrje. Politsei.

VAHEAEG

A
P
R
I
L
L

26. Lihavõttepühad.

Inimene ja teave

27. Teabeallikad ja nende kasutamine.

28. Teatmeteosed. 

29. Raamatukogu.

M
A
I

30. Emadepäeva ettevalmistused.

31.Internet.

32.Ajakirjandus. Ajakirja-ajalehe  koostamine.

Õpitulemused

3. klassi lõpetaja oskab:
- tavaolukorras suhelda ja käituda ja arvestada oma nõudmistes teistega
- hinnata tervise väärtust, pidada puhtust;
- koostada päevaplaani;
- liigelda tänaval;

3. klassi lõpetaja mõistab:
- mis on kohuse- ja vastutustunne,
- mis on ausus, õiglus, mis on minu, mis meie, mis teiste oma
- mis on vabadus ja vägivald;
- et inimesed ja eri rahvaste tavad võivad olla erinevad;
- aja, asjade ja raha väärtust;

3. klassi lõpetaja  teab:
- mis on perekond, kodu, kodumaa, riik;
- Eesti riigi sümboleid ja riigipühi;
- lähemaid naaberriike;
- tähtsamaid infoallikaid;
- mida tähendab tervis, kuidas olla terve ja vältida traumasid;
- oma lähema ümbruse põhilisi ohuallikaid;
- mis on hädaolukord, kust saada abi häda korral.