Loodusõpetuse ainekava II klassile 2001/ 2002 õ.a.
Õpetaja: Milvi Mihhels
Kvalifikatsioon: van õpetaja
Töökorraldus: 2 tundi nädalas

Õpetuse eesmärgid

Loodusõpetuse õpetamisega taotletakse, et õpilane

oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest

 • mõistab elus ja eluta looduse seoseid;
 • mõistab looduses toimuvaid ajalisi muutusi;
 • omandab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest, õpib neid kirjeldama, kasutades teatud oskussõnu;
 • omandab teadmisi aine organiseerituse erinevatest tasemetest;
 • omandab teadmisi energia saamisest, muundumisest ja kasutamisest;
 • saab ettekujutuse erinevatest looduslikest süsteemidest, nende struktuurist ja vastakmõjudest;
 • õpib tundma levinumaid Eesti elukooslusi ja bioloogilisi liike;
 • tunneb Eesti põhilisi pinnavorme ja nende tekkimist;
 • omandab ettekujutuse Eesti haldusjaotusest;
 • teab Eesti loodusvarasid, nende paiknemist ja kasutamist;
 • tunneb loodus- ja keskkonnakaitse põhiprintsiipe ja rakendust;
 • õpib kasutama lihtsamaid loodusteaduse uurimismeetodeid (vaatlus, mõõtmine, katsed oma hüpoteeside kontrollimiseks);
 • mõistab mudelite tähtsust looduse tundmaõppimisel ning õpib neid kasutama;
 • õpib läbi viima katseid, ohustamata ennast ja teisi.

Õppetöö sisu:

Maismaataimed
Mitmekesisus. Välisehitus. Taimede toitumine ja kasvamine.
Maismaaloomad
Mitmekesisus. Välisehitus. Elupaigad maismaal. Toitumine ja kasvamine. Toit ja selle hankimine.
Veetaimed ja -loomad
Mitmekesisus. Erinevused maismaaorganismidest.
Ürgaegsed taimed ja loomad
Ürgaegse looduse erinevus tänapäevasest. Ürgaja taimed ja loomad.
Loomade ja taimede väljasuremine.
Inimene
Ehitus, talitlus, eluviis. Tervis.
Soojusenergia
Soojusenergia saamise viisid. Põlemine. Tule ohtlikkus.
Soojusülekanne. Termomeeter.
Õhk
Õhk kui gaaside segu. Veeaur õhus. Õhu liikumine. Saastunud õhu ohtlikkus.
Vesi
Ainete segunemine ja lahustumine. Merevesi. Vee puhastamine. Vee olekute muutumine. Vee ringkäik looduses.
Ilm
Päike soojusallikana. Soe ja külm ilm. Ilmastikunähtused.
Organismide nõuded elupaikadele
Elukeskkonnad. Elupaigad. Organismide nõuded elukeskkonnale.
Eluta ja eluslooduse seosed. Toataimed ja koduloomad.

Õpioskused :

2. klassi õpilane

 • tunneb taimeosi, paljunemist; teab maismaa- ja veetaimede peamisi erinevusi
 • teab loomade eluvajadusi ja kehaosi ning oskab neid kirjeldada
 • teab metsloomi, veeloomi.
 • oskab nimetada ja näidata inimese kehaosi ja peamisi meeleelundeid
 • oskab teha ilmavaatlusi ja kirjeldada õhutemperatuuri muutumist.
 • teab õhu koostist ja puhta õhu vajalikkust
 • kasutab õigesti uusi mõisteid kõnes ja kirjas
 • saab hakkama lihtsamate katsete ja vaatlusega
 • oskab nimetada taimede ja loomade nõudlusi keskkonnale.
 • teab toitumisseoseid
 • teab looduskaitse põhimõtteid
 • teab ohutusnõudeid elektri ja tule kasutamisel.

Õpilaskontingent: ½ hea ja väga hea edasijõudlusega, ½ aeglasema mõtlemise ja töötempoga last. Õpilased tulevad iseseisvalt toime väikeste uurimuste ja katsetega ning oskavad kasutada lisamaterjali.

Kasutatav õppevara:

 1. Tiina Elvisto, Kadri Maaste, Aivo Saar, Andres Tõnisson
 2. Loodusõpetus. 2. klassile. I - II osa. Tln. Koolibri. 1998

 3. Tiina Elvisto, Kadri Maaste, Aivo Saar, Andres Tõnisson
 4. Loodusõpetuse töövihik 2. klassile. Tln. Koolibri. 1998.

 5. Tiina Elvisto, Kadri Maaste, Aivo Saar, Inge Timostsuk, Andres Tõnisson
 6. Loodusõpetus 2. klassis. Õpetajaraamat. Koolibri. 1999.

 7. Illar Leuhhin. Enn Pärtel
 8. Loodusõpetus 2. klassile. Õpetajaraamat. Avita. 1998

 9. Loodusõpetuse iseseisvad tööd, tunnikontrollid ja kontrolltööd II klassile. Avita.
 10. Loodusõpetuse aineraamat. Õppekava. EV HM 1997
 11. Õppekava. Põhikooli I aste. II osa. EV HM 1997
 12. Mõlder, T. Loodusvaatlusest joonistamiseni. Haridus 1993, 7/8; 49- 50
 13. Kiili, J, Kiili, M. Loodusained Eesti põhikooli uues õppekavas. Haridus, 1996, 3, 60- 62

Kontroll ja hindamine:

* vaatlemine,* küsimuste esitamine, * järeldamine,* võrdlemine, * rühmitamine, *järjestamine
* klassifitseerimine, * mõõtmine, * seoste leidmine * katsed + tv. ülesanded, * kontrolltööd