1. klassi matemaatika ainekava

kuu Sisu

S
E
P
T
E
M
E
R

Tasapinnaliste ja ruumiliste kujundite tundmaõppimine (ruut, kuup, ristkülik,
risttahukas, kolmnurk, tetraeeder, ring, kera).
Arvude 1, 2, 3 nimetused ja järjestus. Numbrite 1 - 3 tundmaõppimine ja kirjutamine.
Arvude 4 - 10 nimetused ja järjestus. Numbrite 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 tundmine ja kirjutamine. Arvude 1-
10 võrdlemine.
O
K
T
O
O
B
E
R
Esemetevahelised seosed ja tunnused. Seosed: suurem - väiksem, paksem - õhem, pikem - lühem, laiem - kitsam, kõrgem - madalam, ees - taga, ülal - all, paremal - vasakul.
Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse, asendi ja ajatunnuse järgi. Hulgad.Tutvumine mõistetega:
Kuup. Ruut. Kera. Ring.Kolmnurk.
Tetraeeder.Risttahukas.Ristkülik.
N
O
V
E
M
B
E
R
Arvud kahekümneni. Arvude järjestamine ja võrdlemine. Arvude 2 - 10 koostis.
Märkide + ja - kasutuselevõtt. Liitmine 6-piires.
Hulga tunnus, selle sõnastamine. Hulga diagramm.
D
E
T
S
E
M
B
E
R
Liitmine ja lahutamine 10- piires.
Arvud sajani.
Arvude järjestamine ja võrdlemine.
J
A
A
N
U
A
R
Liitmine ja lahutamine 10-piires.
Tekstülesannete koostamine ja lahendamine. Paaris- ja paaritud arvud.
V
E
E
B
R
U
A
R
Liitmine ja lahutamine täiskümnetega 100-piires. Võrratused ja võrdused. Märkide <,
>, = kasutamine kahe arvu võrdlustulemuste kirjapanekul, nende lugemine ja kirjutamine.
Arvurida, järgarvud, arvu asukoht reas. Järgarvsõnade kasutamine.
M
Ä
R
T
S
Liitmine ja lahutamine täiskümnetega, võrratused ja võrdused, arvurida, järgarvud.
Arvud 21 - 100
Liitmine 20-piires üleminekuta ühest kümnest teise.
A
P
R
I
L
L
Tutvumine ajaühikutega: minut, tund, päev, sajand.
Kella tundmine (täistund, 1/2, ¼, ¾ ) .
Tutvumine pikkusühikuga meeter. Kujutluse loomine kilogrammist ja liitrist.
 
M
A
I
Lahutamine 20-piires üleminekuta. Ümbritsevate esemete pikkuse, laiuse ja kõrguse
mõõtmine. Mõõtmistulemuse väljendamine arvude abil. Sirglõikude joonestamine, mõõtmine.
Õppesisu

Arvud
Arv kui loendamise tulemus. Arvude rida.
Paaris- ja paaritud arvud.
Arvude liitmine, lahutamine 20 piires.
Suurused
Pikkusühikud sentimeeter, meeter. Pikkusühikutevahelised seosed.
kilogramm
liiter.
Ajamõõdud minut, tund, sajand. Aja arvutamine kella ja kalendri järgi.
Geomeetrilised kujundid
Sirglõigu joonestamine.
Kolmnurk, nelinurk.Ristkülik ja ruut. Viisnurk. Kuusnurk. Ringjoon ja ring.
Tetraeeder (nelitahukas), risttahukas, kuup, kera, silinder, koonus, püramiid, prisma, nende vaatlemine ning leidmine ümbruses ja piltidelt.


Õpitulemused

1. klassi õpilane
teab

naturaalarvude järjestust 1-st 100-ni;
õpitud mõõtühikuid
kella ja kalendrit;
lihtsamaid tasandilisi ja ruumilisi kujundeid (ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, tetraeeder, silinder, koonus);

oskab

lugeda ja kirjutada naturaalarve 100-ni;
võrrelda arve suuliselt ja kirjalikult;
liita, lahutada 20 piires;
analüüsida ja lahendada ühetehtelisi tekstülesandeid;