4. kl. matemaatika töökava
MIKSIKE

S
E
P
T
Liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise põhiülesanded 100-piires (peast ja
kirjalikul arvutamisel).
Tehete komponentide nimetused liitmisel, lahutamisel, korrutamisel ja jagamisel.
Tekstülesannete lahendamise algoritm.Tähe arvväärtus.Lihtsamad kirjaliku liitmise ja lahutamise juhud
10 000-piires.
Tehete järjekord ja sulud.Liitmise ja korrutamise vahetuvus- ja ühenduvusomadused.Summa ja vahe
lahutamine arvust.
Summa korrutamine ja jagamine arvuga.
O
K
T
Mõõtühikud (pikkus-, massi-, raha-, aja ja pindalaühikud) ning nendevahelised seosed.
Ruudu ja ristküliku ümbermõõt. Esemete pindalade võrdlemine ja ruudu ning ristküliku pindala
arvutamine. Tekstülesanded kiiruse, aja ja teepikkuse arvutamiseks.Naturaalarvud miljonini ja nende
koostis.
N
O
V
Viie- ja kuuekohaliste arvude kirjalik liitmine ja lahutamine.Kuni nelja arvu kirjalik
liitmine ja lahutamine.
Summa ja vahe kontrollimine kirjalikul liitmisel ja lahutamisel.Avaldise väärtuse arvutamine. Tehete
järjekord ja sulud.
Nimega arvude kirjalik liitmine ja lahutamine.
D
E
T
S
Kuni kolmetehteliste tekstülesannete analüüs ja lahendamine.Peast korrutamine
arvudega 10, 100 ja 1 000.
Ühekohaliste arvude korrutamine nulliga (nullidega) lõppeva arvuga. Kirjalik korrutamine ühekohalise
arvuga.
Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (ühe- ja mitme kõrgema järgu ühiku teke).
J
A
A
N
Kordame kirjalikku korrutamist ühekohalise arvuga.Avaldiste väärtuste arvutamine
(tehete järjekord).
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga:- kui osajagatav on null; - kui jagatava tuhandeliste arv on väiksem
kui jagaja;
- kui jagatava sajaliste (tuhandeliste, kümnetuhandeliste jne.) arv on suurem jagajast.
V
E
E
B
R
Avaldiste väärtuste arvutamine (tehete järjekord).Kirjalik korrutamine kahekohalise
arvuga.
M
Ä
R
T
S
Kirjaliku korrutamise kahekohalise arvuga kordamine. Kirjalik jagamine kahekohalise
arvuga:
- nullid jagatises; - lühem jagamisviis e. osajagatiste ühendamine;- kui jagatav ja jagaja lõpevad nulliga.
Avaldiste väärtuste arvutamine (tehete järjekord).Kirjalik jagamine jäägiga.Kirjalik korrutamine
kolmekohalise arvuga (ka siis, kui on nulli sisaldav tegur).Nimega arvude korrutamine ühe- ja
kahekohaliste arvudega.Tekstülesannete lahendamine (avaldise koostamise ja selle väärtuse arvutamise
ning võrduse kaudu).
A
P
R
I
L
L
Tekstülesannete lahendamise kordamine (avaldise koostamise ja selle väärtuse
arvutamise ning võrduse kaudu).Murrud (lugeja, nimetaja, murrujoon; kujundite jagamine võrdseteks
osadeks; kahendik, kolmandik ja neljandik kujundist).Arvust poole, kolmandiku ja neljandiku
leidmine.Nimega arvudest etteantud osa leidmine.Murru leidmine kujundist värvitud (värvimata) osade
järgi.Murde sisaldavate tekstülesannete lahendamine.
KORDAMINE JA SÜVENDAMINE.Loendamine.Arvude koostis, nende lugemine ja kirjutamine miljoni
piires.
Arvude võrdlemine.Kirjalik ja peast liitmine ning lahutamine miljoni piires.
M
A
I
Seos liitmise ja lahutamise vahel.Kirjalik ja peast korrutamine miljoni piires ühe- ja
kahekohalise arvuga.
Kirjalik korrutamine miljoni piires kahekohalise arvuga.Kirjalik ja peast jagamine miljoni piires
ühekohalise arvuga ning kirjalik jagamine miljoni piires kahekohalise arvuga.Seos korrutamise ja
jagamise vahel.Avaldis ja võrdus. Täht võrduses.
Arvud 0 ja 1 tehetes.Tehete järjekord ja sulud.Pikkuste, massi, aja, kiiruse, väärtuse, pindala
mõõtmine.Geomeetriliste kujundite (punkt, sirglõik, murdjoon, kolmnurk, nelinurk, ruut ja ristkülik)
eristamine, nimetamine ja joonestamine.
Kolmnurga ja nelinurga ümbermõõdu arvutamine. Ruudu ja ristküliku ümbermõõdu ning pindala
arvutamine.Kahe- ja kolmetehteliste tekstülesannete lahendamine.Enesekontrolli ja nuputamise
ülesanded.