Ainekava
Tartu Veeriku Kool
õp. I. Koppel

Matemaatika 5. klassile.

1.Matemaatika 5.klassile

2.Matemaatika õpetamise eesmärgid:

Anda matemaatikaalaseid teadmisi ja oskusi, mis on tarvilikud teiste õppeainete omandamisel

Õpilase mõtlemisvõime, hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine

Matemaatika tähtsuse igapäevaelus ja matemaatika osa kultuuri arenguloos teadvustamine

Loovuse ja intuitsiooni arendamine; arendada ja süvendada huvi matemaatika õppimise vastu

Omandatu rakendamise õpetamine probleemide kirjeldamisel, analüüsimisel, tõlgendamisel

Oma elu, õppimise ja tööga toimetuleva igakülgselt arenenud isiksuse kujundamine

3.Õppeaine ajaline maht 175 tundi ; 5 tundi nädalas

4.Eeldatav õpilaskontingent põhikooli 4.klassi programmi edukalt omandanud õpilased

5.Tugiaineteks kõik 5.klassis õpetatavad ained.

6.Õppeaine sisu:

Arendada õpilaste intuitsioonil ja loogilisel mõtlemisel rajanevat loovust

Varustada õpilased küllaldase hulga matemaatika teadmiste,-oskuste ja –vilumustega

Äratada huvi, luua positiivne suhtumine matemaatikaga tegelemisse

Tagada matemaatikas andekamate õpilaste võimete takistamatu areng

 

mäng, lahtilõikamine ;õpilane olgu aktiivne arutleja, vestleja.Tähtis on koostöö õpilaste vahel.Oluline on , et õpilased ise koostaksid ka ülesandeid.

Teemad ja alateemad:

Naturaalarvude liitmine ja lahutamine .

Arvud üle miljoni Kujutame arve arvkiirel

Naturaalarvude võrdlemine Naturaalarvude ümardamine

Arvavaldis Tähtavaldis . Valem Naturaalarvude liitmine

Naturaalarvude lahutamine Õpime lahendama võrrandeid Ülesandeid naturaalarvude liitmise ja lahutamise kohta Joonestame ja mõõdame

Skaalad Kogume ja korrastame arvandmeid Joonestame diagramme ka arvutil

Naturaalarvude korrutamine ja jagamine .

Mis on naturaalarvude korrutamine ,korrutamise seadused

Kirjalik korrutamine Lihtsustame avaldisi

Kordame , mis on naturaalarvude jagamine Kui tundmatu on jagatav või jagaja Ülesandeid kõigi tehete kohta naturaalarvudega

Arvu tegurid ja kordsed Jaguvuse tunnuseid Algarvud ja kordarvud

Kordarvu esitamine algtegurite korrutisena Arvude ühistegurid

Arvude ühiskordsed

Geomeetrilisi kujundeid

Mida õpetab geomeetria ? Nurk Nurkade liigid Nurgakraad

Õpime nurka mõõtma Kõrvunurgad Tippnurgad. Ristuvad sirged

Paralleelsed sirged. Paralleelsete sirgete joonestamine. Arvu ruut , arvutis Joonestame. Mõõdame. Arvutame

Kümnendmurrud.

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine Murdarvud Mõõtühikute kümnendsüsteem Kümnendmurrud Kümnendmurru kujutamine arvkiirel. Kümnendmurdude võrdlemine

Kümnendmurru ümardamine Kümnendmurdude liitmine Kümnendmurdude lahutamine

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine

Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10,100,1000,10 000, ...Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ... Kümnendmurdude korrutamine Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga Aritmeetiline keskmine Kümnendmurruga jagamine Plaanimõõt Kuidas arvutustööd kergendada Risttahukas Risttahuka ruumala Kuubi ruumala. Arvu kuup Seoseid ruumalaühikute vahel

Arendatavad oskused:

lugeda ja kirjutada arve miljardi piires, võrrelda, järjestada neid ning ümardada etteantud järguni

peast arvutada 1000 piires

kirjalikult liita ja lahutada miljardi piires

kirjalikult korrutada ja jagada arve ühe- ja kahekohaliste arvudega

tõsta antud arvu ruutu ja kuupi

lugeda ja kirjutada kümnendmurde, võrrelda ja järjestada neid ning ümardada etteantud järguni

korrutada ja jagada peast naturaalarve ja kümnendmurde järguühikutega 10, 100, 1000, … ja 0,1; 0,01; 0,001; …

kirjalikult sooritada aritmeetikatehteid kümnendmurdudega

peast leida % täissadadest

lihtsustada arvavaldisi ja arvutada tähtavaldiste väärtusi

lahendada lineaarvõrrandeid ax+(-)b=c

mõõta sirglõigu pikkust ja nurga suurust

joonestada antud pikkusega sirglõiku ja antud suurusega nurka

joonestada paralleelseid ja ristuvaid sirgeid joon- ja nurklaua abil

arvutada ristküliku pindala ja risttahuka ruumala

teisendada pikkus-, pindala- ning ruumalaühikuid

sooritada nelja aritmeetika tehet ja tõsta arvu ruutu ning kuupi taskuarvutil

 

Võimalikud integratsioonivaldkonnad teiste ainetega

Kunstiõpetus:Geomeetriliste kujundite joonestamine

Tööõpetus:mudelite valmistamine

Loodusõpetus: teaduse meetod.

Emakeel: keeles kasutatavate sõnade tähendus, lause koostamise reeglid.

Õppeaine sisu diferentseerimise ja individualiseerimise võimalused.

Mittekohustuslik tekst õpikust, lisaülesanded vastavalt õpilase võimetele,arvuti tarkvarapaketi GeomeTricks kasutamine.

Eeldatav õpitulemus.Omandad arvutamisoskuse kümnendmurdudega ja teed ka esmatutvust harilike murdudega,täiustad oma peastarvutamise arsenali,oskad loogiliselt mõelda,mõõta õigesti ja kasutada elus õigeid situatsioone. Arutelu, mäng, lahtilõikamine ;õpilane olgu aktiivne arutleja,vestleja.Tähtis on koostöö õpilaste vahel.Oluline on ,et õpilased ise koostaksid ka ülesandeid.

Kontroll ja hindamine. Arvestuslikud kontrolltööd, tunnikontrollid, vaatlused,tööd arvuti klassis. Puudumise korral tuleb arvestuslik töö teha järgi kontrolltööle järgneva nädala jooksul.

Põhiliselt hinnatakse oskusi. Sõltuvalt teemast võib teadmiste ja oskuste vahekord arvestuslikus testis olla erinev, kuid üldjuhul ei ületa ainult teadmistele baseeruvad ülesanded 40 % testi mahust.

Arvestuslikud kontrolltööd toimuvad õpiku peatükkide kaupa vastavalt nende läbivõtmisele. Kontrolltöödele eelneb materjali kordamine. Kontrolltestidena kasutatakse kontrolltööde raamatu teste, kuid harva õpetajaraamatus antud hindamissüsteemi. Kõigi kontrolltööde ja tunnikontrollide hindamise aluseks on iga ülesande lahendamiseks vajalike operatsioonide arvust lähtuv punktisüsteem. Kontrolltöö hinne pannakse vastavalt kogutud punktide arvule Definitsioonides ei järgita erilist rangust, kuna see puudub ka õpikus. Veerandis toimub 2 arvestuslikku kontrolltööd ja protsesshindeid saavad kõik õpilased suuliste vastamiste ja tunnikontrollide või testide eest.

Keerulisemate ja palju uusi mõisteid sisaldavate teemade puhul eelneb kontrolltööle tavaliselt tunnikontroll, kus kontrollitakse põhiliselt teadmisi. Neid tunnikontrolle õpilane parandada ei saa.

Uue materjali käsitlemisel hinnatakse õpilaste osavõttu nähtuste ja mõistete sisu avamisel. Kuna uut ainet käsitletakse katsete abil või ühise arutlusena, siis ei ole olulised niivõrd õiged vastused, kuivõrd kaasamõtlemine ja oma arvamuse esitamine. Kolm hinnangut annavad arvestusliku hinde või võivad mõjutada veerandi koondhinnet.

Soovitatav õppevara. Õpik, töövihik, ülesannete kogu, kontrolltööde kogumik, õpetajaraamat,matemaatika tarkvara programmid GeomeTricks…..