TEMAATILINE   TÖÖPLAAN

 

 

 

2001/2002 õppeaasta

aine: loodusõpetus

klass: II klass

õpetaja: Ruth Veske

tundide arv aastas: 70

 

Õppetöö üldeesmärgid:

·        huvitub loodusest ja looduse uurimisest

·        mõistab elus- ja eluta looduse seoseid

·        oskab looduses käituda ja olla looduse suhtes vastutustundlik

·        oskab kirjeldada loodusnähtusi

·        mõistab looduses toimuvaid ajalisi muudatusi

·        omandab teadmisi maismaataimedest ja –loomadest; inimese kehaehitusest ja meeleelunditest

·        oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi ja –katseid

·        oskab hoida oma tervist

·        austab oma kodu, vanemaid, rahvatraditsioone

·        oskab olla sõbralik ja viisakas

·        oskab säästlikult suhtuda kooli varasse ja austada täiskasvanute tööd