TEMAATILINE   TÖÖPLAAN

 

 

 

2001/2002 õppeaasta

aine: loodusõpetus

klass: III klass

õpetaja: Ruth Veske

tundide arv aastas: 70

 

Õppetöö üldeesmärgid:

·        eristab elusat ja elutut loodust

·        märkab ja oskab nimetada kodukoha loodusobjekte

·        teab õpitud bioloogiliste liikide eluavaldusi, eluviise ja elupaiku

·        oskab rühmitada ja kirjeldada loodusobjekte

·        oskab teha juhendi järgi lihtsamaid katseid

·        teab lihtsamaid seoseid looduses

·        oskab kasutada plaani ja kaarti

·        teab ilmakaari ja oskab kasutada kompassi

·        oskab toituda tervislikult

·        teab oma õigusi ja kohustusi

·        tunneb huvi oma sugupõlve vastu

·        oskab käituda viisakalt ja olla sõbralik

·        austab ja hindab oma vanemaid, kodu, kodumaad