TÖÖKAVA

Õpetaja:                  Külli Korol Puhja Gümnaasium                                                              

Õppeaine:                  Ühiskonnaõpetus

Klass:                         4.a klass                                                                    

Kursus/veerand:        I õppeveerand, 2002/2003                                                             

           

Õpitulemused:

·                    Teab, kellest koosneb ühiskond,millest tulenevad inimeste ühis- ja erahuvid;

·                    Teab, kuidas olla tolerantne;

·                    Oskab hinnata ressursse, nendepiisavust, koostada lihtsamat eelarvet;

Õpisisu:

Jrk.

nr.

Kuupäev

Ulatuslikum

teema

Olulisemad alateemad

Põhimõisted

Õppemater-

jal

Kasutatavad

meetodid

Oodatavad

õpitulemused

Õpitulemuste

kontrollimise

1.

Kellest koosneb ühiskond.

Klassikaaslased. Eakaaslased.

Vaimne töö, invaliid, solvamine; ELO, kamp, organisatsioon, sihitu lonkimine;

Õ.lk. 4-8 Õ.lk. 9-11

Vestlus, arutlus, rühmatöö, iseseisev töö

Tunneb vaimse töö mõistet, teab, et peab olema tolerantne. Teab, et edukas inimene ei longi ringi, kasutab aega kasulikult.

2.

Kellest koosneb ühiskond.

Kodu ja perekond. Täiskasvanud. Mehed ja naised.

Perekond, ülikool, gümnaasium, täiskasvanud.

Õ.lk.12-14

Vestlus, arutlus, rühmatöö, iseseisev töö

Tunnetab perekonna väärtust.

Test.

3.

Kellest koosneb ühiskond.

Rahvas, isamaa, kodumaa.

Eesti, sümboolika, iseseisvuspäev, kodanik, põhiseadus;

Õ.lk.15-19

Vestlus, arutlus, rühmatöö, iseseisev töö

Tunneb Eesti sümboolikat; lähinaabreid, teab, mis on põhiseadus.

Test.

4.

Inimeste tegutsemise peamised ressursid.

Aeg, kui piiratud ressurss.

Aeg, planeerimine, sajand; vaba aeg, tegevuse ratsionaalne korraldamine.

Õ.lk.20-22

Vestlus, arutlus, rühmatöö, iseseisev töö

Teab, et aja õige planeerimine on vajalik

Päevakava koostamine.

5.

Inimeste tegutsemise peamised ressursid.

Ideed, aeg ja raha kui inimese tegutsemise peamised ressursid.

Raha, erinevad rahad.

Õ.lk.23-24

Vestlus, arutlus, rühmatöö, iseseisev töö

Teab, mis on raha, milleks see hea on.

Grupitöö raha-teemal.

6.

Inimeste tegutsemise peamised ressursid.

Raha. Eelarve.

Eelarve, koostamine.

Õ.lk.25-26

Vestlus, arutlus, rühmatöö, iseseisev töö

Saab aru eelarve mõistest, oskab koostada klassiõhtu eelarvet.

Klassiõhtu eelarve koostamine. – hindeline töö.

7.

Inimeste tegutsemise peamised ressursid.

Raha kui piiratud ressurss, selle teenimine ja kulutamine.

Raha, kulutamine, teenimine.

töölehed

Vestlus, arutlus, rühmatöö, iseseisev töö

Saab aru, et raha tuleb teenida. Kulutada on hoopis lihtsam kui teenida.

8.

Inimeste tegutsemise peamised ressursid.

Täpsus ja ausus rahaasjus. Pank.

Dokument, eelarve, eraettevõtja, iidne, intress, konto, palk, püsiklient, säästmine;

Õ.lk.26-29

Vestlus, arutlus, rühmatöö, iseseisev töö

Teab, mis on pank, milleks hea; tunneb pangandustermineid.

Test.