Naturaalarvude mõiste, koostis; nende kirjutamine, lugemine.
Järkarv. Järgu ühikud. Arv järkarvude summana.

Arvud 0, 1, 2, 3, .... on  naturaalarvud. Pea meeles, et kõige suuremat naturaalarvu ei ole olemas! Seega võime öelda, et naturaalarvude hulk on lõpmatu. Naturaalarve kirjutatakse numbrite 0 ...9 abil. Tuleta meelde, millistest järkudest koosnevad arvud ja mis on iga järgu ühik.

1. Kirjuta arvud:
    a) viis tuhat ükssada kolm               .................
    b) seitseteist tuhat seitse                  .................
    c) kakssada tuhat nelisada üheksa    .................
    d) kümme tuhat kaksteist                 .................

2. Kirjuta ja loe 5 kuuekohalist arvu, milles puuduvad:

    a) kümnelised ..................................................................................................
    b) kümnetuhandelised, sajalised ja ühelised.........................................................
    c) kümnelised ja sajalised ..................................................................................
    d) tuhandelised ja ühelised .................................................................................

3. Loe järgmisi arve ja nimeta järguühikud, mis neis arvudes puuduvad:

    406 081                            80 709                                    3 009
     94  302                              6 046                                490 803
    960 000                           120 060                                 78 089

4. Kirjuta arvu 4086 numbrite ümberpaigutamise teel võimalikult palju arve. Kõige suuremale arvule tõmba kaks joont alla, kõige väiksemale üks joon alla.
................................................................................................................................
................................................................................................................................

5. Mõtle, mitu ühekohalist, mitu kahekohalist ja mitu kolmekohalist arvu on olemas?
...........................................................................................................................

6. Raamatukogus on neli ruumi: esimeses ruumis on kaheksa tuhat viisteist köidet, teises ruumis kakskümmend  tuhat nelisada viis köidet, kolmandas ruumis kakssada üheksa köidet vähem  kui teises ruumis, neljandas ruumis on ainult teatmeteosed ja neid on kuue tuhande viiesaja kaheksa võrra vähem kui esimese ruumis. Mitu raamatut on raamatukogus? Tõmba joon alla arve tähendavatele sõnadele ja kirjuta need arvud numbrite abil.