Mida olen õppinud? Naturaalarvude liitmine ja lahutamine.
 
  1. Arvuta peast.

    578 + 34 + 22 + 168                   20 000 - 14                           2 872 - 62
    345 + 30 - 45                              931 + 3 240 + 69                  270 - 67 - 70
    50 001 - 45                                 128 + 0 - 28                          34 509 000 - 5 670
    5 823 + 67 - 123                         654 - 200 + 146                     54 000 + 11 000

2. Arvuta vihikusse:
    1 + 10 + 100 + 1 000 + 10 000 + 100 000 +1 000 000
    30 750 + 36 + 5 423 + 1 600 + 52 077 + 7 + 469
    85 278 603 + 9 443 520 + 17 097 010 1 534 387
    978 000 654 - 4  567 754
    100 700 - 742 - 9 958
    55 742 - 6 097 - 19 245 -25 293

3. Mis arv on 19 911 võrra väiksem arvude 30 303 ja 8 393 vahest - samade arvude
    summast?
     Vastus: ...................................................................................................

4. Arvuta peast. Kui sul on raske, too igaühe kohta vastav näide.
Üht liidetavat suurendatakse 70 võrra. Mida tuleb teha teise liidetavaga, et
summa
suureneks 90 võrra; 38 võrra? Et summa väheneks 29 võrra? Et summa
jääks endiseks?

5. Neljas kaubavagunis oli kokku 43 758 kg kaupa. Ühes jaamas laaditi esimesse
vagunisse 258 kg kaupa juurde, teisest vagunist laaditi kolmandasse ümber 156
kg
ning neljandast vagunist laaditi maha 315 kg kaupa. Kui palju kaalus kaup
neljas
vagunis kokku pärast laadimistööde lõpetamist?
    Koosta avaldis: ............................................................................................
    Arvuta vihikusse, vajadusel tee laadimistööde skeem.
    Vastus: ........................................................................................................................

6. Vähendatavat on vähendatud 226 võrra. Mida peab tegema vähendajaga, et
    a) vahe suureneks 37 võrra? ..........................................................................
    b) vahe jääks endiseks? .................................................................................
    c) vahe väheneks 47 võrra? ...........................................................................
    Vajadusel too näiteid.

7. Nuputa!
     Sul on viis ühesugust ruutu, kõik  ümbermõõduga 4 cm. Moodusta neist
ruutudest
erinevaid kujundeid, mille ümbermõõt oleks 12 cm. (Kuid ruudud
ei tohi  kujundis
olla ühendatud nurkapidi).