Arvavaldiste väärtuste arvutamine (tehete järjekord), tekstülesanded.

Tuleta meelde tehete järjekord siis, kui avaldises ei ole sulge ja siis, kui avaldises esinevad sulud.
1. Arvuta peast:

70 + 30 · 7 - 80   = .....
( 5 000 - 8 · 25 ) : 12 = .....
( 150 + 250) · 16  : 80 = ....
2 · 40 : 6 : 20 + 96 = .....
300 : 15 + 3 000 : 150 + 160 = .....
(15 · 6 · 30 + 300 ) : 30 = .....

(15 + 150 + 1 500 - 165) : 150 .....
(160 : 2 - 70 ) · 10 000 = .....

2. Kasutades sulge, kirjuta järgmised arvavaldised ja arvuta nende väärtused vihikus:

a) suurenda arvude 1 803 ja 3 448 summat 3 korda
    ...............................................................................................................................
b) vähenda arvude 21 004 ja 907 vahet 7 korda
    ................................................................................................................................

c) jagada arvude 308 ja 509 korrutis arvude 840 ja 30 jagatisega
 
....................................................................................................................................

d) suurenda arvude 640 096 ja 32 jagatist arvude 1 090 ja 100 korrutise võrra
  ...................................................................................................................................

3. Arvuta kirjalikult vihikus:

369 376 : 68 + 101 976 : 7 - 22 330 : 55
707  83 - 51 350 : 65 - 58 941 : 59
64 872 : 68 · 506 + 108 277 - 200 326
( 10 200 - 9 891) · ( 70 204 - 69 874 ) : 206

4. Paberivabrik saatis trükikojale 230 rulli paberit, igas rullis 750 m paberit ja 105 rulli,
    mille igas rullis 670 m. Mitu meetrit paberit saadeti trükikojale? Arvuta vihikus.
    Vastus: ......................................................................................................

5. Ühelt maatükilt saadi 1 230 ts rukist, teiselt 300 ts võrra vähem, kolmandalt aga 4
korda vähem kui esimeselt ja teiselt maatükilt kokku. Kogu rukis pandi kottidesse,
igasse kotti 75 kg. Mida saad arvutada? Arvutused tee vihikus.

Teiselt maatükilt saadi .................. ts rukist.
Esimeselt ja teiselt maatükilt saadi kokku ........... ts rukist.
Kolmandalt maatükilt saadi .................. ts rukist.
Kokku saadi  ................... ts rukist see on ................. kg rukist.
Igasse kotti pandi 75 kg rukist, edasi leian ..............................................................................
.............................................................................................................................................