Naturaalarvude ümardamise reegel. Ümardamine etteantud järguni.
 

Teatud aja jooksul viiakse  läbi rahvaloendus. Iga päev aga sünnib ja sureb
inimesi,
muudetakse elukohta, seega pole elanike arv muutumatu. Olgu mingil ajahetkel linnas 34 489 elanikku. Vastavalt inimeste liikumistele võivad muutuda
selles arvus üheliste ja
kümneliste number ja pikema aja jooksul ka sajaliste
number. Need numbrid asendatakse
nullidega ja räägitakse, et linnas on
ümardatult s.t. ligikaudu 34 000 elanikku.

    Arv 34 489 on seega   tuhandelisteni ümardatult 34 000.
Kui soovime mingit arvu etteantud järguni ümardada, siis toimime järgmiselt:
45|245 - püstkriips näitab, millise järguni me soovime ümardada.

    Kui esimene number kriipsust paremal on 5, 6, 7, 8, 9,  suurendatakse
viimast allesjäävat järku ühe võrra. Ülejäänud juhtumitel jäetakse järk muutmata.

Ümardamise märkimiseks kasutatakse märki " » "

    45|245 » 45 000, sest tuhandelistest paremal pool olev number on 2
    124 7|89 » 124 800, sest sajalistest paremal pool olev number on 8

Ümarda arvud 12 344; 12 343; 12 342; 12 340; 12 341 kümnelisteni. Mida märkad?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ümardamist kasutatakse vastuste ligikaudsel hindamisel. Seda tehakse tavaliselt
peast.
Ka Sinul on kasulik oma arvutuste vastuseid hinnata. Tee seda järgmiselt:

    358 · 56 = 20 048

   Ümardame enne korrutamist tegurid nende kõrgeima järguni:   358 » 400 ja 56 » 60   400 x 60 = 24 000

 
   On näha, et antud vastus jääb ligikaudselt leitud vastusega ühte suurusjärku.
 

1. Too mõni näide, kus on vaja kasutada arvude ümardamist.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2. Ütle, millise järguni on antud arve ümardatud. Ümarda esimene tulp
kümnelisteni ja teine tulp tuhandelisteni. Loe ligikaudsed võrdused.

    6789 »  6800 ....................                            12 897   » 10 000 ....................
  12 544 » 12 500 .................                       2 344 672   »  2 340 000 .................
245 673 » 245 700 ...............                           78 358   » 78 360 ....................
  26 577 » 30 000 ...............                     34 057 123     »   34 100 000 ..........