Arvavaldis. Avaldise väärtuse mõiste. Tähtavaldis. Tähtavaldise arvuline väärtus.

    Oled juba tuttav selliste avaldistega:
 
  24 · 67 - 150 : 3;   3308 · 90 + 14 709;   a · 35 + 2308 = 9343;   650 - 120 : y = 644

Kahte esimest avaldist nimetatakse arvavaldisteks  ja kahte järgmist tähtavaldisteks.

Kas  oskad öelda, miks neil sellised nimetused on?
Võta vihik ja tee vajalikud tehted arvavaldistes, pidades kinni tehete järjekorrast. Nii
arvutad sa antud avaldiste väärtused.
Esimese avaldise väärtus on: ....................... ja teise avaldise väärtus on: .........................

Tuleta meelde, kuidas arvutad tähtavaldist:

    a · 35 + 2308 = 9343                                    650 - 120 : y = 644
               a · 20 =                                                     120 : y =
               a · 20 =                                                     120 : y =
                     a  =                                                             y  =
                     a  =                                                             y  =
1. Leia võrdsete väärtustega arvavaldised ja  ühenda need joonega.

    22 · 3 - 45 = .......                                            96 : 3 + 245 - 77 = ......
    (87 - 34) · 2 + 94 = .......                                  58 · 3  · 3 - 10 = .......
    38 · 3 · 2 : 4 : 19 = .......                                  (70 · 19 + 560) : 90 = ........
    20 000 : 200 : 50 · 64 · 4 =......                         (20 · 32  + 170) : 270 = .....
 

2. Arvavaldisi saad  ka ise koostada. Püüa seda teha, lugedes järgmisi lauseid:

    Suurenda arvude 23 508 ja 5989 vahet 4 korda. .................................................
    Vähenda arvude 45 000 ja 5 jagatist 3 korda ......................................................
    Liida arvule 3785 arvude 24 ja 105 korrutis .......................................................
    Arvust  4444 lahutatakse  arvude 25 ja 45 korrutis .............................................
    Arvude 37 ja 208 korrutist suurendatakse 1209 võrra .........................................

Leia koostatud arvavaldiste väärtused vihikus.

3. Kirjuta tähtavaldised, vajadusel kasuta sulgusid.

    Arvule y liideti arv 5 ...........................
    Arvust 600 lahutati arvude u ja 56 summa ..........................
    Lahuta arvust 78 arvude a ja b korrutis ...........................
    Jaga arvude s ja t korrutis arvude  arvude 34  ja 23 vahega ..............................
    Arvule m liideti 90 ja jagati arvude 108 ja 42 summaga ...............................

4. Nuputa!

Asendage kirjutises 5*6*7*8 tärnid tehetemärkidega nii, et saadud avaldise väärtus
oleks 39.