Teema  11  -  Mets
 


      Eestis on palju kauneid ............................................. Tavalised puud Eesti metsades

on ...........................  ja  .......................................  Nendega kasvavad koos ............................ ,

......................................  ja  .....................................  Harvemini esineb ......................................

Mets on saanud    ...........................................  järgi oma nime. Metsi liigitatakse :

........................................... , ..........................................  ja ....................................  Männid

kasvavad ......................................... Kuused kasvavad ............................................. Kased

kasvavad  .......................................... Lagedaid alasid, kus pole metsa, nimetatakse

.....................................  Niidud, sood, loopealsed ja rabad on ..........................................

avamaad. Põllud ja heinamaad  on ...................................................... Põldudel ja heinamaadel

kasvatatakse hulgaliselt ................................................. taimeliike. Looduslikes paikades

kasvab ...................................  taimeliike. Kui inimesed enam lagedatel aladel karja ei kasvata

ega põldu ei hari, siis kasvab sinna ...................................................  peale.
 

        __________________________________________________________________
 

    metsi,  mänd, kuusk,  kask, haab, lepp,  tamme,  puude,  okasmetsad, segametsad ja lehtpuumetsad,  männikus,  kuusikus,  kaasikus,  avamaaks,  looduslikud,  kultuurmaad,
üksikuid,  palju,  mets