Kordamisküsimused Eesti ajaloost

1.Nimeta 1.kirjalikke 2.suulisi, 3. esemelisi ajalooallikaid

2.Nimeta maakera ligikaudne vanus

3.Kui kaua on inimese eellased elanud maal?

4.Kas kivi-, raua- või pronksiaeg kestis kõige kauem?

5.Mis on muinasaeg?

6.Millal lõppes eestlaste jaoks muinasaeg?

7.Nimeta sajand 654.a, 1356.a, 67.a, 1875.a, 1999.a

8.Millest sai alguse meie ajaarvamine?

9.Miks teatakse vähe ajast enne jääaega?

10.Nimeta kiviaegseid leide Eestist

11.Kas Eestis vaske leidub?

12.Mille sulam on pronks?

13.Mis on alepõllundus?

14.Kas Eestis rauamaaki leidub?

15.Miks eestlased hakkasid paikseks jääma just rauaajal?

16.Kus eestlased ohverdasid?

17.Mis on manala?

18.Mis ülesanne oli vanadel Eesti tarkadel?

19.Kes olid muinasajal eestlastele kardetavaimad vaenlased?

20.Kus viikingid elasid?

21.Mis sajanditel oli viikingite kõrgaeg?

22.Kas muinasajal oli Eestis linnu?

23.Millega tegelesid eestlased muinasajal?

24.Kes oli Läti- Henrik?

25.Mis aastatel oli Eestis Muistne vabadusvõitlus?

26.Kes tulid Eestit vallutama, miks?

27.Miks eestlased kaotasid ristirüütlitele?

28.Millise lahingu eestlased võitsid?

29.Milline Eesti piirkond langes kõige hiljem?

29.Kes on vaimulikud?

30.Kes on katoliku kiriku pea?

31.Milliseid territooriume hõlmas Vana- Liivimaa?

32.Kes hakkasid talupoegi valitsema?

33.Millal toimus Jüriöö ülestõus?

34.Miks alustasid eestlased Jüriöö ülestõusu?

35.Mis juhtus 4 ülestõusu juhiga?

36.Kellelt palusid eestlased abi?

37.Mis oli Hansa Liit?

38.Kirjelda Hansa linnu(näit,Vana- Tallinn)

39.Kes oli Balthasar Russow?

40.Mis on gildid?

41.Mis on tsunftid?

42.Kes valitsesid keskaegset linna?

43.Miks öeldi "Linnaõhk teeb vabaks?"

44.Kus elasid mungad ja nunnad?

45. Mis ülesanne oli munkadel ja nunnadel keskajal?

46.Kes oli Martin Luther?

47.Kirjelda aadlike elu Vanal-Liivimaal

48.Miks jäi Vana-Liivimaa nõrgaks?

48.Mis aastatel toimus Liivi sõda?

49.Kes alustas Liivi sõda?

50.Mis riigid osalesid Liivisõjas?

51.Kellele kuulus Eesti peale Liivi sõda?

52.Kes oli Ivo Schenkenberg?

53.Mis sajanditel oli Eestis keskaeg?

54.Miks muutus eestlaste olukord Rootsi võimu all paremaks?

55.Kes on Tartu Ülikooli asutaja?

56.Kes asutas Tartusse talupoegade lastele seminari?

57.Kes olid Forseliuse seminari vastu?

58.Kellelt sai Forselius toetust, kuidas?

59.Mis tähtsus oli Forseliuse tegevusel eesti talurahvale?

60.Mis aastatel toimus Põhjasõda?

61.Kes alustas Põhjasõda?

62.Mis riigid võitlesid Eesti pärast Põhjasõjas?

63.Kellele kuulus Eesti peale Põhjasõda?

64.Miks hakkasid mõned mõisnikud astuma samme talurahva olukorra kergendamiseks?

65.Mida õpetas talurahvale Hupeli "Lühike Õpetus"

66.Mis aastatel vabastari talurahvas pärisorjusest?

67.Miks ei olnud pärisorjus kasulik mõisnikele?

68.Kuidas mõjus pärisorjuse kaotamine Eesti arengule?

69.Nimeta 19.sajandi kuulsaid õppejõude Tartu Ülikoolis?

70.Miks enamik ülikoolis õppinud eestlasi saksastus?

71.Kes kirjutas 1. Eestikeelse luuletuse?

72.Nimeta 19.sajandi 1.poole tuntumaid eesti haritlasi?

73.Millega tegeles Õpetatud Eesti Selts?

74.Mille järgi seadsid talupojad oma töid ja tegemisi?

75.Millega teenisid talupojad elatist 19.sajandil?

76.Nimeta talveperioodi töid

77.Nimeta suveperioodi töid

78.Kirjelda eestlaste talu

79.Kirjelda rehielamut

80.Kirjelda talumehe riietust

81.Kirjelda talunaise riietust

82.Miks kanti ehteid?

83.Kirjelda talutoitu

84.Kuidas saad aru talurahva ütlemisest "Jüri seob, Mihkel laseb lahti" ?

85.Mis kuul on: küünlapäev, vastlapäev, jüripäev, jaanipäev, mihklipäev, mardipäev, kadripäev?

86.Kirjelda mõisa

87.Kes oli J.V. Jannsen?

88.Miks oli Jannsen tähtis tegelane Eesti ajaloos?

89.Miks oli 1. üldlaulupidu tähtis eestlastele?

90.Mis aastal toimus 1.üldlaulupidu?

91.Millega tegeles Jakob Hurt?

92.Millega tegeles Carl Robert Jakobson?

93.Milles seisnes venestuspoliitika ?

94.Miks hakati rahvaluulet koguma?

95.Mida nõudis 1905.a. revolutsioon ?

96.Millal toimus I maailmasõda ?

97.Millised riigid sõdisid I maailmasõja ajal üksteise vastu ?

98.Milliseid relvi kasutati I maailmasõjas ?

99.Mis toimus Venemaal 1917.a. ?

!00. Millal kuulutati välja Eesti Vabariik ?

101.Mis on okupatsioon, mobilisatsioon ?

102.Mis aastatel toimus Vabadussõda ?

103.Kelle vastu peeti Vabadussõda ?

104.Nimeta Vabadussõjas silmapaistnud eestlasi ?

105.Mis oli Landeswehr ?

106.Mis on Tartu rahu ?

106. Miks eestlased võitsid Vabadussõja (4 põhjust) ?

107.Mis oli punaarmee ?

108.Mis aastatel Eesti Vabariik eksisteeris 1. kord

109.Miks oli Eesti riigil alguses raske (4 põhjust) ?

110.Kes oli NSVL (Vene),kes Saksamaa riigijuht 1939.a. ?

111.Mida sisaldas Molotov-Ribbentropi pakt ?

112.Mis aastal algas II maailmasõda, kes alustas ?

113.Mida tähendas baaside leping Eestile ?

114.Mis juhtus 1940.a. Eestis ?

115.Milliseid ümberkorraldusi võõrvõimud Eestis tegid ?

116.Kelle poolel sõdisid eestlased II maailmasõjas ?

116.Millal lõppes II maailmasõda, kes kaotas ?

117.Miks hakati metsavendadeks ?

118.Miks inimesi küüditati, mis aastatel ?

119.Kuidas metsavendi aidati ?

120.Kuidas avaldati vastupanu nõukogude võimule, ilma et vangi oleks satutud ?

121.Nimeta sündmusi mis viisid taasiseseisvumisele (4 sündmust) .

122.Mis oli Balti kett, miks tehti ?

123.Mis oli laulev revolutsioon?

124.Miks võeti kasutusele oma raha ?

125.Millised ümberkorraldusi tehti peale taasiseseisvumist ?