Emakeele töökavad

V KLASS

1.TEEMA: Tähelepanu, hädaolukord! (3 nädalat).
Emakeel: Keel suhtlusvahendina.Häälikuõpetus. Täis- ja kaashäälikud. Helilised ja helitud häälikud.
Silp ja silbitamine.
Tähestik. Võõrtähed. Teatmeteoste kasutamine (ÕS) ortograafiaküsimuste lahendamisel.
Tekstiõpetus: kirjandi teema ja pealkiri.

2.TEEMA: Keemia meie ümber (4 nädalat).
Emakeel:Häälikute märkimine kirjas. H sõna alguses. I ja j , v, hv või f -i õigekirjutus jne. ÕS-i
kasutamine.

3. TEEMA: Teated kauguste tagant (3 nädalat)
Emakeel: Häälikute pikkus (sulghäälikute pikkus, ühesilbiliste sõnade erandlik õigekirjutus).
Häälikuühend.Tekstiõpetus: kirjandi materjali süstematiseerimine.

4. TEEMA: Eeposekangelased (3 nädalat).
Emakeel: Häälikuühend. Diftong. Kaashäälikuühend. Ülipika kaashäälikuühendi ja liitsõna piiril tekkivate kaashäälikuühendite ortograafia. Liiteliste sõnade moodustamine. ki- ja gi- liide, selle õigekirjutus.
Tekstiõpetus: jutustav kirjand.

5. TEEMA: Eestimaa ajaloo radadelt (8 nädalat)
Emakeel: K, p, t s- i kõrval, b, d, g, 3. silbi alguses helilise hääliku järel. Sõnaõpetus. Sõna ja selle tähendus. Liitsõnad, liidetega sõnad. Laensõnad. Võõrsõnad. Mitmetähenduslikud sõnad.
Sünonüümid. Sõna tähenduse sõltuvus kokku- ja lahkukirjutamisest. Suur ja väike algustäht. Jutumärkide kasutamine. Kirjandiõpetus: kirjeldav kirjand.
Lauseõpetus. Väit-, küsi- ja käsklause. Lihtlause. Alus ja öeldis. Lihtlause laiendamine. Täiend. Sihitis. Määrus.
Koondlause. Sidesõnad või, ehk, ja, ega koondlauses.
Tekstiõpetus: materjali kogumine ja süstematiseerimine.

6. TEEMA: Raamat (2 nädalat).
Emakeel: Kordame kaashäälikuühendi õigekirja.
Tekstiõpetus: jutustav kirjand, kirjeldav kirjand, arutlev kirjand.

7.TEEMA: Kooslus (4 nädalat).
Emakeel: Liitlause. Koma liitlauses. Koma siduvate sõnade kes, kelle, mis, mida jne. ees.
Lihtlausete paigutus liitlauses. Üte. Otsekõne. Lühendid. Silbitamine ja poolitamine.

8. TEEMA: Kodu loomine(3- 4 nädalat)
Emakeel: Sõnaliigid. Kokku-lahku kirjutamine. Arvude märkimine kirjas jne.
Tekstiõpetus: kirjandusteose tegelaste iseloomustus. Sõnum.
Aasta materjali kordamine ja ajavaru.


VI KLASS

1.TEEMA: Eestimaa (5 nädalat).
Emakeel: Sõna ja sõnavara. Omasõnad. Laensõnad. Võõrsõnad. Liht- ja liitsõnad.
Mitmetähenduslikud sõnad. Sünonüümid, antonüümid. Termin.
2 etteütlust, 1 ümberjutustus, 1-2 lühemat tööd.
Rahvaluule. Rahvaluule lühivormid: Mõistatused, kõnekäänud, vanasõnad. Muistendid. Muinasjutud.
Luulest.
Tekstiõpetus: kirjandi teema valik, pealkiri.

2.TEEMA:Seitse maailmaimet (3 nädalat)
Emakeel: Sõnaliigid. Muutuvad ja muutumatud sõnad. Käändsõnad ja pöördsõnad. Sidesõnad ja hüüdsõnad.
Kontrolltöö nr. 1, loovtöö, 1-2 lühemat tööd.
Teksti kuulamine ja lugemine. Töö tekstiga.Töö raamatukogus - materjali otsimine ja nimekirja koostamine.
Tekstiõpetus: Teema valik, pealkirjastamine. Kavastamine.

3.TEEMA: Linnastumine(3 nädalat)
Emakeel: Käändsõnad: Nimisõnad. Omadussõnad. Võrdlusastmed.
Arvsõnad.  Põhi- ja järgarvud. Numbrid sõnadega. Asesõnad.
3.- 6. tsükkel - kontrolltöö nr. 2, 3 - 4 etteütlust, 15-18 lühemat tööd, 2-3 loovtööd, 1-2 ümberjutustust.
Töö erinevate teabe- ja tarbetekstidega. Artikkel. Intervjuu. Murdetekstid
Tekstiõpetus: kirjandi ülesehitus. Jutustav kirjand.

4. TEEMA: Sõprus (3 nädalat).
Emakeel: Käändsõnade arv. Mitmuse tunnus. Ainult mitmuses.
Töö tekstiga. Lühikokkuvõtte tegemine teosest. Kirjand teose põhjal. Teksti põhjal kirjutamine (lõpu lisamine). Artikkel. Suulise eneseväljendusoskuse lihvimine.
Tekstiõpetus: Jutustav kirjand.

5. TEEMA: Vana-Kreeka -- müüdid ja tegelikkus (3 nädalat)
Emakeel: Käändsõnade käänamine. Käänded. Küsimused. Käändelõpud. ÕS-i kasutamine.
Loovuse arendamine. Töö tekstiga. Kava ja küsimuste koostamine teksti põhjal. Teksti kuulamine ja selle põhjal lünkteksti täitmine. Teatrikunst.
Tekstiõpetus: kirjeldus. Kirjeldav kirjand.

6.TEEMA: Suhtlemise ABC (2 nädalat)
Emakeel: Käänete paralleelvormid. Veaohtlikud sõnad.
Kõnelemiskunst. Kirjavahetus. Visiitkaart. Suhtlemine.
Tekstiõpetus: kirjeldav kirjand.

7. TEEMA: Uue elu sünd (3 nädalat)
Emakeel: Käändsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Nimi-, omadus-, ase- ja arvsõnad.
Kavastamine. Autportree loomine. Luule. Ballaad.
Tekstiõpetusõpetus: arutlemine. Arutlev kirjand.

8. TEEMA: Rooma impeerium (4 nädalat)
Emakeel: Pöördsõnad. Olevik. Minevik. Tulevik. Pööramine ainsuses ja mitmuses.
Loovtöö, 1-2 etteütlust, 1-2 lühemat tööd.
Kriminaalkirjandus. Film. Stsenaariumi kirjutamine ja lavastamine. Näidend. Kavalehe valmistamine.
Ajalooline jutustus. Seiklusjutt. Vaidluskunst.
Tekstiõpetus: arutlemine, arutlev kirjand.

9. TEEMA: Elusolendite käitumine (4 nädalat).
Emakeel: Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Määrsõnad. Kaassõnad.
Kontrolltöö nr. 3, 1-2 lühemat tööd.
KORDAMINE
Kontrolltöö nr. 4, 1-2 etteütlust, 1-2 loovtööd, 1-2 ümberjutustust, 3-4 lühemat tööd.
Loomajutud ja -luuletused. Töö raamatukogus- materjali kogumine referaadiks. Luuletuste
illustreerimine. Küsimuste esitamine loetud teksti kohta. Jutustamine. Lühiettekanne. Viktoriini korraldamine.
Huumor. Sõnamängud.