S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Inimõigused

Inimõigused – need on õigused, mis kuuluvad igale inimesele inimeseks olemise tõttu. 

Kõik inimesed sünnivad oma väärikuse ja õiguste poolest vabade ja võrdsetena ning inimõigused ja põhivabadused kuuluvad kõikidele inimestele ilma mingisuguse vahetegemiseta rassi, nahavärvuse, soo, rahvusliku või etnilise päritolu, keele, usu, veendumuste, vaadete või muu sarnase olemusliku tunnuse alusel. 

Inimõigused põhinevad valgustusajastu (18. sajand) filosoofide ideedel, kuid rahvusvahelisel tasandil hakati nende arendamisega aktiivsemalt tegelema pärast Teist maailmasõda.

Eesti keeles inimõiguste kohta  on ilmunud nt sellised raamatud: 
1)  H.J. Uibopuu, Inimõiguste rahvusvaheline kaitse. Salzburg, Tln: Juura Õigusteabe AS, 2000;
2) Rahvusvahelised inimõigused ja nende kaitse. Sissejuhatav käsiraamat. Toim R. Hanski, M. Suksi. Abo Akademi University, 2001.

  • Milliseid põhilisi inimõiguste rikkumisi maailmas sa oskad nimetada?

  • Kas oskad välja tuua suuremaid kriisikoldeid? 

  • Mis laadi probleemidega on seal tegemist?

  • Kas ja kuidas mõjutab see teiste riikide ja nende elanike heaolu?

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee