S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Integratsioon

Integratsioon on protsess, mille käigus püütakse siduda seni ühiskonnas eraldatud gruppe (nt erineva rahvusliku või etnilise tagapõhjaga, erinevat keelt kõnelevad), neid üksteisele lähendada, nii et nad moodustaksid ühtse terviku ja tunneksid end selle ühiskonna täisväärtuslike liikmetena.

Tavaliselt tähendab see vähemusgrupi esindajate ühiskonda sulatamist, mille eelduseks on enamuse kultuuri tundmine ja austamine ning mõningane riigikeele oskus. Samas säilitab vähemusgrupi liige ka oma emakeele ning kultuurilise ja etnilise eripära ning identiteedi. Selleks peab tal olema võimalus emakeelse hariduse omandamiseks ning kas siis üksi või koos teistega oma kultuuriga tegelemiseks.

Integratsiooni tulemusena peaks kõikidel ühiskonna liikmetel olema võrdne võimalus ühiskondlikus elus osalemiseks ja erialaseks tegevuseks. Võrdse liikmena ühiskondlikus elus kaasarääkimiseks peaks isikul olema lisaks mõningasele riigikeele oskusele ka selle riigi kodakondsus, mille olemasolu on enamasti eelduseks poliitiliste õiguste teostamisel.

  • Miks peaks ühe vähemusrahva esindaja integreeruma oma uue riigi ühiskonda?
  • Kas integreerumine on ühepoolne protsess, mis puudutab ainult vähemusrahva esindajaid? 
  • Kas integratsioon on positiivne või negatiivne protsess? 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee