S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

Inimõiguste liigid

Inimõigused jagatakse sageli kolme erinevasse rühma:

  1. poliitilised ja kodanikuõigused (nt õigus elule, vabadusele ja isikupuutumatusele, perekonna ja eraelu kaitsele, omandi kaitse, mõtte-, südametunnistuse ja usuvabaduse, sõnavabadus, õigus õiglasele kohtupidamisele, õigus kaitsele piinamise või julma, ebainimliku, väärikust alandava kohtlemise vastu, ühinemis- ja koosolekute pidamise vabadus jms),

  2. majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurialased õigused (nt õigus tööle, sotsiaalkindlustusele, sotsiaalhooldusele, küllaldasele elatustasemele – piisavale eluasemele, toidule; õigus füüsilisele ja psüühilisele tervisele, haridusele, kultuurielus osalemisele); ning

  3. nn “kolmanda põlvkonna” inimõigused (nt grupiõigused: õigus arengule, õigus puhtale keskkonnale).

Tegelikkuses tunnustatakse siiski põhimõtet, et kõik need õigused on omavahel seotud ja üksteist täiendavad, võimaldamaks oma teisi õigusi ellu viia.

  • Kes peab eelkõige tegelema inimõiguste kaitsmisega? 

  • Millised rahvusvahelised institutsioonid inimõiguste kaitsmisega tegelevad? 

  • Milliseid regionaalseid institutsioone sa tead?

  • Mis on nende erisused?

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee