S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Inimõiguste kaitsmine

Eelkõige on inimõiguste tagamine iga riigi kohustus, inimõiguste rahvusvaheline kaitse vaid täiendab seda. 

Rahvusvahelisel tasandil tegeleb inimõiguste kaitsmisega näiteks 1945. aastal asutatud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), kelle üks eesmärke on aidata kaasa kõigile kuuluvate inimõiguste ja põhivabaduste üldisele austamisele ja järgimisele, tegemata vahet soo, rassi, keele, usundi alusel. Selleks on ÜRO raames vastu võetud mitmeid rahvusvahelisi dokumente, millega ühinenud riigid deklareerivad, et inimkonna kõigi liikmete sünnipärase väärikuse, nende võrdsuse ning võõrandamatute õiguste tunnustamine on vabaduse, õigluse ja üldise rahu alus maailmas, ning need õigused tulenevad inimisikule omasest väärikusest. 

ÜRO raames on vastu võetud näiteks järgmised dokumendid:

 1. Inimõiguste ülddeklaratsioon (1948);
 2. Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (1966);
 3. Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt (1966);
 4. Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1965);
 5. Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1979);
 6. Piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastane konventsioon (1984);
 7. Lapse õiguste konventsioon (1989).
 • Milliste rahvusvaheliste lepingutega on Eesti ühinenud? 
 • Kuidas kontrollitakse nendes dokumentides sisalduvate õiguste ja riigile tulenevate kohustuste täitmist? (vt viidatud lepingute tekste, eesti keeles avaldatud Riigi Teatajas) 
 • Millised kontrollimise viisid erinevates lepingutes on? 
 • Nimeta lepingute alusel loodud järelevalveorganeid. 
 • Millist järelevalve süsteemi pead sina kõige efektiivsemaks? Miks? 
 • Millist süsteemi jällegi ebapiisavaks? Miks?

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee