S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Inimõiguste kaitse Euroopas

Euroopa riigid on ühinenud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (1950), mida peetakse üheks efektiivsemaks inimõiguste kaitse süsteemiks. See annab üksikisikule õiguse esitada kaebus vastava riigi vastu Euroopa inimõiguste kohtule, kes konventsioonis sisalduva õiguse rikkumise tuvastamise korral võib indiviidile määrata ka tema õiguste efektiivseks taastamiseks asjakohase hüvitise. Loe artikli 

Euroopa Nõukogu on riikidevaheline poliitiline organisatsioon, mille peamised eesmärgid on

• kaitsta inimõigusi, pluralistlikku demokraatiat ja õigusriigi põhi-mõtteid;
• teadvustada Euroopa kultuurilist identiteeti ja aidata kaasa selle arengule;
• otsida lahendusi Euroopa riikide ees seisvatele probleemidele (vähemusrahvused, ksenofoobia, sallimatus, keskkonnakaitse, inimkloonimine, AIDS, narkomaania, organiseeritud kuritegevus jmt);
• aidata poliitiliste, seadusandlike ja konstitutsiooniliste reformide toetamisega kaasa demokraatliku stabiilsuse tugevnemisele Euroopas.

Euroopa sotsiaalharta ja selle 1988. aastal vastu võetud lisaprotokoll tagavad isikutele terve rea õigusi, mida võib jagada kahte kategooriasse: ühed, mis puudutavad töötingimusi, ja teised, mis seonduvad sotsiaalse sidususega. Tööga seotud õigused hõlmavad diskrimineerimise vältimist töökohal, sunnitöö keelustamist, ametiühinguõigusi, õigust esitada kollektiivkaebusi, naiste ja meeste õigust saada võrdse töö eest võrdset tasu jmt.

  • Millised rahvusvahelised järelevalve institutsioonid on Eestis kohapeal esindatud?

  • Milliseid soovitusi nad inimõiguste olukorra parandamiseks Eestis on teinud?

  •  Kas oskad nimetada valitsusväliseid organisatsioone Eestis/maailmas, kes tegelevad inimõiguste olukorra jälgimisega?  

  • Milliste vahenditega nad saavad sekkuda või antud rikkumistele tähelepanu tõmmata?

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee