S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Võrdsus

Võrdsuse põhimõte tähendab, et kõik inimesed on oma loomult võrdsed (vt eelmine punkt), sõltumata sellest, kes on ta vanemad või missugune on tema ühiskondlik positsioon. Mõistagi erinevad inimesed üksteisest oma huvide, võimaluste, eluviisi poolest, kuid võrdsus seisneb ühesuguste õiguste ja võimaluste olemasolus. Inimestel peavad olema võrdsed võimalused hea hariduse omandamiseks või oma erialal töötades, ja seda sõltuvalt tema enda jõupingutustest. Võrdsuse põhimõte rakendub näiteks siis, kui inimestel on ühesugune õigus eluasemele, sotsiaaltoetustele, kodanikuõiguste teostamisel.

Nagu eelpool välja toodud, sünnivad kõik inimesed oma väärikuselt ja õigustelt vabade ja võrdsetena, millest tuleneb inimõiguste universaalsuse põhimõte – st et need õigused kuuluvad kõikidele isikutele sõltumata nende sünni- ja elukohast. Ometigi on paljud riigid inimõiguste lepinguid ratifitseerides teinud reservatsioone, et teatud õigused nende riikide elanikele ei laiene või siis laienevad vaid niivõrd, kui ei lähe vastuollu seal tunnustatud traditsiooniliste põhimõtetega (nt koraanist tulenevad nõudmised jms). Sellist suhtumist nimetatakse kultuuriliseks relativismiks ja selle lähenemise pooldajad väidavad, et arenenud Lääne riigid ei saa oma inimõiguste standardeid seal kultuuriruumis tagatavate õiguste suhtes mõõdupuuna kasutada. 

  • Mida sina arvad, kas selline eristamine ja õiguste erinev tunnustamine sõltuvalt riigist on põhjendatud?

  • Millised riigid selliseid reservatsioone on teinud?

  • Kas oskad välja tuua, milliseid õiguseid seejuures silmas peetakse ja kuidas neid valdkondi nendes riikides reguleeritakse?  

  • Kas lisaks kultuurilistele erisustele võib põhjuseks olla ka riigi sotsiaalmajanduslik arengutase?

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee