S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Sooline võrdõiguslikkus

Võrdse kohtlemise põhimõte ei luba vahetegemist ka soo alusel. Loe ja arutle:

1) Naised on koondunud peamiselt tööaladele, mis ei ole ühiskonnas eriti prestiižikad ning kus on keskmisest madalamad palgad. Naisi on meestega võrreldes tunduvalt vähem ka kõrgetel ametikohtadel. Mehed on seevastu paremini tasustatud töökohtadel. Eestis on naiste keskmine palk meestöötajate keskmise palga suhtes ligi veerandi võrra madalam, samas kui naiste keskmine haridustase on kõrgem kui meestel. Erinevate sotsioloogiliste uuringute tulemuste põhjal on leitud, et naised saavad madalamat palka isegi siis, kui nende haridus ja kvalifikatsioon on meestega võrdsed.

Lisaks vaata: Vt R. Vöörmann, Soolised erinevused tööturul. – Jagatud õigused ja vastutus. Sooline võrdõiguslikkus Eestis, Sotsiaalministeerium, 1999

2) Statistiliste uuringute kohaselt kulub abielus meestel perekonna ja majapidamistööde peale päevas keskmiselt 4,5 tundi, abielus naistel 6,8 tundi. Suurem osa töötavatest eesti naistest on aktsepteerinud koduste tööde tegemise kui “naise töö” ning näeb nende rollide ühitamist eelkõige naise ülesandena.

Lisaks vaata: A. Narusk, Perekond: meeste ja naiste õigused ja kohustused. – Jagatud õigused ja vastutus. Sooline võrdõiguslikkus Eestis, Sotsiaalministeerium, 1999

 • Milliseid meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisi sa oskad välja tuua igapäevaelust / seadusandlusest?

 • Millised asjaolud soodustavad kaudselt soolist diskrimineerimist?

 • Millistes valdkondades võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist kõige sagedamini esineb?

 • Millised igapäevased harjumused ja stereotüübid süvendavad sellist ebavõrdsust?

 • Mida tähendavad soorollid? Kuivõrd tänapäeval traditsioonilistest soorollidest üldse enam lähtuda võiks?

 • Kuidas sinu arvates oleks võimalik tagada võrdse kohtlemise printsiibi tegelikku rakendumist igas eluvaldkonnas?

 • Kui sa vaatad oma õpikuid / raamatuid / ajakirjasid / telesaateid, siis kas neis käsitletakse traditsioonilisi soorolle:
  - kui enesestmõistetavat, loomulikku nähtust (too näiteid); 
  - püütakse neid kummutada ja toetada põhimõtet, et iga inimene teeb oma otsused ise vastavalt enda poolt sobivaimaks peetavale käitumisviisile, mitte aga ühiskondlikele ootustele?

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee