S A L L I V U S E      T U N D 

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

LASTE ÕIGUSED

MITMEKULTUURILINE ÜHISKOND

EESTI ON KODUKS ERINEVATE RAHVUSTE ESINDAJATELE

KUI INIMÕIGUSEID RIKUTAKSE

TÄHTPÄEVAD

 

Diskrimineerimine

Diskrimineerimine tähendab inimeste vahel vahetegemist või nende eristamist, kitsenduste seadmist või kellegi eelistamist rassi, nahavärvi, soo, keele, usuliste, poliitiliste või muude veendumuste, seksuaalse orientatsiooni, rahvusliku või etnilise päritolu, sotsiaalse või varandusliku seisundi või muu olemusliku tunnuse tõttu, kui selle eesmärgiks või tagajärjeks on poliitilises, majanduslikus, sotsiaal-, kultuuri-  või mistahes muus ühiskonnaelu valdkonnas võrdsetel alustel inimõiguste tunnustamise, kasutamise või teostamise võimaluse vähendamine või kaotamine.

  • Kas oled ise kokku puutunud või kuulnud sõpradelt/tuttavatel nende diskrimineerivast kohtlemisest? 
  • Millised on selle kõige sagedasemad põhjused?
  • Kui sa vaatad oma  õpikuid / raamatuid / ajakirjasid / telesaateid, siis kas neis käsitletakse traditsioonilisi soorolle kui enesestmõistetavat, loomulikku nähtust (too näiteid); või püütakse neid kummutada ja toetada põhimõtet, et iga inimene teeb oma otsused ise vastavalt enda poolt sobivaimaks peetavale käitumisviisile, mitte aga ühiskondlikele ootustele?

INIMÕIGUSTE PÕHIMÕTTED

1. Inimõigused
2. Inimõiguste liigid
3. Inimõiguste kaitsmine

4. Inimõiguste kaitse Euroopas

5. Võrdsus

6. Sooline võrdõiguslikkus

7. Diskrimineerimine

8. Rassism

9. Vähemus

10. Mitmekultuurilisus

11. Integratsioon

12. Assimilatsioon

13. Sotsiaalne eraldatus

14. Ksenofoobia

15. Tolerantsus ehk sallivus

16. Eelarvamused

Kogu tekst .htm formaadis 

 

 © 1994-2001 OU Miksike info@miksike.ee