4. klassi emakeele ainekava

kuu Grammatika teemad Kommunikatiivsed oskused. Tegevused Lugemissoovitus

S
E
P
T
E
M
E
R

Keel. Emakeel. Keele sõnavara rikastamine. Häälikuõpetus: Eesti keele häälikud, nende
liigitamine, sõnamängud jne.
Sõna koosneb silpidest.
Silbitamine ja poolitamine.
Hääliku pikkus.
Ulmejutt.
Teate edasiandmine

Lugemis- ja kirjutamistehnika treening. Teksti adekvaatne lugemine.

E. Kästner "Veel üks Lotte"

P. Travers "Mary Poppins"
O
K
T
O
O
B
E
R
Hääliku pikkus ja ühesilbiliste sõnade õigekiri.
Sulghääliku pikkus.
Häälik ja täht.
Tähestik.
Võõrsõnad (võõrhäälikud ja tähed).
ÕS-i kasutamine ja praktilised tööd tähestikuga. Näit. nimistute koostamine.

Lõik, sissejuhatus, põhiosa ja lõpetus.
Jutu kirjutamine antud teemal.
M. Twain "Tom Saywer"

O. Lund Kirkegaard "Ninasarvik Otto"

N
O
V
E
M
B
E
R
Häälikute märkimine kirjas: - h-sõna alguses, i- ja j-õigekiri, hv- ja f-õigekiri;- sk-, st, ht, hk,
d s-i kõrval minevikuvormides. Häälikuühendid.
Ülipika häälikuühendi õigekiri.
Riimuvad sõnad ja
luuletuse kirjutamine.
Ümberjutustus.
Koomiks.

Tekstide kirjutamine ja lugemine kui protsess. Teksti kavandamine, eeltööd, lugemine/kirjutamine, viimistlemine, kontrollimine, puhtand.

O. Luts "Kevade"

E. Raud "Kalevipoeg"

D
E
T
S
E
M
B
E
R
Lauseõpetus.
Otsekõne.
Lühipalade dramatiseerimine.
Dialoogi koostamine (otsekõne
praktiseerimine).
Lühendid.
Tervitused, soovid, tänu. (situatsioonimängud).Näitlemise ABC.Nõuandeid kirjandi kirjutamiseks.Ka
muud mängud - pandimäng, liisulugemismäng.
Pantomiim ja rollimängud; improvisatsioonid, nuku- ja lastenäidendite lavastamine.
Kirja kirjutamine.
Jõulukaardid.
Ira Lember
"Neljateistkümnes neljapäev"

A. Milne "Karupoeg Puhh"
J
A
A
N
U
A
R
Küsi-, hüüd- ja käsklaused.
Lihtlause ja selle tunnused.
Alus. Öeldis.
Raamatukogu tutvustus.
Kirjandi kirjutamine piltide järgi (sissejuhatus, lõpetus).
Pealkirjastamine.
Küsitluse korraldamine.
Muinasjutt (kordavalt).
L. Hainsalu "Pikkurilli"

"Marjakobar ja teisi setu muinasjutte"
V
E
E
B
R
U
A
R
Lause laiendamine ja parandamine. Koondlause.
Sidesõnad või, ehk, ja, ega
koondlauses.
Liitlause, selle tunnused.
Sidesõnad.
Koma lauses. Eitav - jaatav kõne.
Filmiõpetus.
Iseloomustuse kirjutamine
Kavastamine.
Kirjandi kirjutamine piltide järgi.
Süveneva raskusastmega tekstide kuulamine (raadio, televisioon, video, vahetu suuline esinemine). Pikemate ja komplitseeritumate jutustavate ning
kirjeldavate tekstide lugemine; töö kuuldud ja loetud tekstiga (nt. küsimuste esitamine, arutlemine).
A. Pervik " Arabella, mereröövli tütar"

A.-C. Vestly
"Vanaema ja kaheksa last metsas"
M
Ä
R
T
S
Sõnaliigid.
Tegusõna.
Tegusõna pöörded, olevik, minevik.
Nimisõna. Ainsus. Mitmus.
Omadussõna. Võrdlemine
Ajalehe tegemine.
Intervjuu.
Suhtlemine eri olukordades: ametiasutused (nt. postkontor, pank); vestlus eri partneritega (nt. sõbraga, täiskasvanuga, rühmas).
Uudis.
Liigitamine.
V. Hugo "Gavroche"

A. Jakobson "Ööbik ja vaskuss"
A
P
R
I
L
L
Sõnaõpetus.
Sõna, selle tähendus.
Sünonüümid, mitmetähenduslikud sõnad.
Liitsõnad, nende õigekiri.
Suur -ja väike algustäht kohanimedes ja perioodilistes väljaannetes.
Vigurjutu kirjutamine.
Kava koostamine.
Kava järgi jutustamine.
Infoedastus kõnes ja kirjas.
Töö erinevate teabe- ja tarbetekstidega.
Lugemis- ja kirjutamistehnika treening. Teksti adekvaatne lugemine.
A. Christie "Kümme väikest neegrit"

E. Raud "Roostevaba mõõk"

F. R. Kreutzwald "Kilplased"
M
A
I
Kordamine:
Sulghäälikud, teksti lauseteks jagamine, algustäht, sidesõnad, kirjavahemärgid, tähestik, töö
sõnastikuga jne.
Kevaderaamatu kirjutamine.
Haiku
Seina- ja laualehtede koostamine.

Kordamine ja ajavaru

M. Twain "Prints ja kerjus"

Ottokar Domma " Ottokar"

Õppesisu
Kommunikatiivsed oskused. Tegevused

Pantomiim ja rollimängud; improvisatsioonid, nuku- ja lastenäidendite lavastamine.

Süveneva raskusastmega tekstide kuulamine (raadio, televisioon, video, vahetu suuline esinemine). Pikemate ja komplitseeritumate jutustavate ning
kirjeldavate tekstide lugemine; töö kuuldud ja loetud tekstiga (nt. küsimuste esitamine, arutlemine).

Suhtlemine eri olukordades: ametiasutused (nt. postkontor, pank); vestlus eri partneritega (nt. sõbraga, täiskasvanuga, rühmas).

Intervjuu. Suhtlusetikett.

Infoedastus kõnes ja kirjas.

Töö erinevate teabe- ja tarbetekstidega.

Jutustavate, kirjeldavate ja arvamustekstide kirjutamine; kirja, fantaasia, iseloomustuse, dialoogi kirjutamine. Teksti põhjal kirjutamine (nt. sellele alguse või lõpu lisamine, teksti jäljendamine).

Seina- ja laualehtede koostamine.

Lugemis- ja kirjutamistehnika treening. Teksti adekvaatne lugemine.

Tekstide kirjutamine ja lugemine kui protsess. Teksti kavandamine, eeltööd, lugemine/kirjutamine, viimistlemine, kontrollimine, puhtand.

Töö raamatukogus: vajaliku info leidmine, teatmeteoste kasutamine.

Keeleteadmised
Kõrvalekalded häälikupikkuse ja kaashäälikuühendi märkimise põhireeglitest.
Tähestikjärjestus.
Väit-, küsi- ja käsklause. Lihtlause. Alus ja öeldis. Lihtlause laiendamine.
Koondlause. Liitlause.
Sidesõnad ja kirjavahemärgid: et, sest, kuid, aga, vaid; ja, ning, ega, ehk, või. Koma siduvate sõnade kes, kelle, mis, mida jne. ees.
Otsekõne.
Sõnavara: liitsõnad, võõrsõnad, laensõnad, mitmetähenduslikud sõnad, sünonüümid.
Suur algustäht: koha- ja isikunimed, ajalehed. Pealkirjad.
Sõnaliigid. Tegusõnad. Olevik, minevik ja tulevik; pööramine ainsuses ja mitmuses. Nimi-, omadussõnad.
Veaohtlikud kokku- ja lahkukirjutamise juhud.

Õpitulemused
4. klassi lõpetaja

tunneb lauses ära tegevust, selle osalisi ning asjaolusid tähistavad keeleüksused ja teab nendevahelisi seoseid;
tunneb nimi-, omadus- ja tegusõnu, oskab tegusõnu pöörata;
tunneb lausete suhtluseesmärke;
teab, kuidas väljendatakse otsesust ja kaudsust, tunneb ära autori- ja tegelaskõne piirid;
tunneb võõrhäälikuid ja võõrsõnade muid tunnuseid;
tunneb suulise ja kirjaliku suhtlemise erinevusi;
eristab kunstilisi, teabe- ja tarbetekste;
oskab lauseid arusaadavaks tekstiks siduda;
oskab vormistada lausete suhtluseesmärke;
oskab leida sünonüüme ja neid tekstis kasutada;
teab võõrsõnu õpitu piires, oskab neid õigesti kasutada ja omasõnaga sobivalt vaheldada;
oskab kasutada koma;
järgib oma tekstis põhilisi ortograafiareegleid;
oskab suhelda nii eakaaslaste, nooremate laste kui ka täiskasvanutega;
oskab jutustada ja kirjutada sündmusest, kirjeldada ja väljendada oma arvamust, anda infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt;
oskab esitada kunstilisi tekste ning väljendada nendega seoses oma arvamusi ja muljeid;
loeb raskusteta; oskab kuuldut ja loetut rakendada, tekstidest vajalikku infot hankida;
valdab kirjutamisprotsessi põhilisi etappe (teksti kavandamine, teksti kirjutamine, teksti viimistlemine);
oskab võrrelda enese ja kaaslaste kirjanduslikke katsetusi jm. kirjatöid;
oskab kasutada koolisõnastikke jt. teatmeteoseid;
oskab raamatukogust leida vajalikku materjali.