Matemaatika ainekava 2. klassile

S
E
P
T
E
M
B
E
R
Arvu 0 liitmine ja lahutamine. Mõisted: liidetav , summa, vähendaja , vähendatav ,
vahe, arvude võrdlemine ja järjestamine.
Liitmine ja lahutamine 20- piires. Liitmise ja lahutamise seos.
Arvude võrdlemine.
Tekstülesannete lahendamine.
Liitmistabeli (liitmise põhitehted) päheõppimine.
O
K
T
O
O
B
E
R
Liitmine ja lahutamine 20-piires üleminekuga teise kümnesse.
Liitmise vahetuvuse seadus.
sirkel
Mõõtmisülesanded.
Täisnurk.
Ristkülik ja ruut.
N
O
V
E
M
B
E
R
Lahutamine liitmise pöördtehe.
Vahede tabel.
Lahutamine üleminekuga.
Liiter.
Täht arvu tähisena
Tähti sisaldavate võrduste ja võrratuste lahendamine;
Kuup
Tetraeeder
Viisnurk ja kuusnurk
Hulknurga tipud, küljed, nurgad, täisnurk .
Ringjoon, ring.
D
E
T
S
E
M
B
E
R
Liitmine ja lahutamine täiskümnetega 100 piires.
Kahekohaliste arvude ehitus üheliste ja täiskümnete summana.
Arvude võrdlemine ja järjestamine.
Rooma numbrite tutvustamine.
J
A
A
N
U
A
R
Liitmine ja lahutamine 100 piires
Kroon ja sent.
Kahekohaliste arvude liitmine ja lahutamine
lahutamine täiskümnest
Liitmine ja lahutamine üleminekuga täiskümnetest.
Mõõtühikud: cm, dm, m, km, g, kg, l ja mõõtmine.
V
E
E
B
R
U
A
R

Kahekohalise arvu liitmine kahekohalisele arvule ja lahutamine kahekohalisest arvust.
Aja arvutused kella ja kalendri järgi.
Ajaühikud: aasta, kuu, nädal. 
Termomeeter, temperatuuri mõõtmine.
Arvud kuni 1 000-ni.
Arvude ehitus: ühelised, kümnelised, sajalised, tuhandelised.
M
Ä
R
T
S
Arvude võrdlemine ja järjestamine.
Täiskümnete ja sadade liitmine ja lahutamine.
Kilogramm ja gramm.
Hulknurga tipud, küljed, nurgad, täisnurk .
A
P
R
I
L
L
Korrutamine ja jagamine 20-piires.
Korrutamise ja jagamise seos.
Tekstülesannete koostamine ja lahendamine.
Korrutamine arvuga 2
Korrutamine arvuga 3
Korrutamine arvuga 4
Korrutamine arvuga 5
M
A
I
Jagamine
Korrutamise ja jagamise harjutamine.
Korrutustabel.
Tutvumine kirjaliku liitmise ja lahutamisega.
Korrapärased hulknurgad ja hulktahukad, prisma, püramiid, kuup, silinder, koonus ja
nende ruumalade võrdlemine.

Tekstülesanded, koostamine ja lahendamine, 1-tehtelised ülesanded, võrratus.

Ajavaru ja kordamine

Õppesisu
Arvud
Arv kui loendamise tulemus. Arvude rida. Seosed arvude reas: võrratus ja võrdus. Arv 0.
Paaris- ja paaritud arvud.
Arvude liitmine, lahutamine100 piires, korrutamine ja jagamine  20 piires. Liitmise ja lahutamise ning korrutamise ja jagamise vahelised seosed.
Liitmise ja korrutamise põhiülesannete õppimine kindla meeldejätmise eesmärgil.
Täht arvu tähisena. Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes.

Suurused
Suurus kui mõõtmise tulemus.
Pikkuste mõõtmine. Pikkusühikud millimeeter, sentimeeter, detsimeeter, meeter, kilomeeter. Pikkusühikutevahelised seosed.
Massi mõõtmine. Massiühikud gramm, kilogramm. Massiühikutevahelised seosed.
Mahumõõt liiter.
Väärtuste mõõtmine. Kroon ja sent. Käibivad rahatähed ja mündid.
Ajamõõdud sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand. Ajaühikutevahelised seosed. Aja arvutamine kella ja kalendri järgi.
Temperatuuri mõõtmine: termomeeter, selle skaala.
Nimega arvude liitmine ja lahutamine .
Ühetehteliste tekstülesannete koostamine, analüüsimine ja lahendamine.

Geomeetrilised kujundid
Sirglõik. Sirglõigu pikkus.
Kolmnurk, nelinurk, nende tipud, küljed ja nurgad. Täisnurk, selle saamine paberilehe kokkuvoltimise teel. Ristkülik ja ruut.  Viisnurk. Kuusnurk.
Ringjoon ja ring. Ringjoone joonestamine sirkliga.
Tetraeeder (nelitahukas), risttahukas, kuup, kera, silinder, koonus, püramiid, prisma, nende vaatlemine ning leidmine ümbruses ja piltidelt. Kuubi ja tetraeedri mudeli valmistamine pinnalaotuse kokkukleepimise teel. Tasapinnalisi ja ruumilisi ülesandeid tükeldusvõrdsuse kohta.

Õpitulemused
2. klassi lõpetaja

teab

nelja aritmeetilise tehte komponentide ja resultaatide nimetusi;
naturaalarvude järjestust 1-st 1000-ni;
naturaalarvude ehitust kümnendsüsteemis;
õpitud mõõtühikuid ja nendevahelisi seoseid;
kella ja kalendrit;
lihtsamaid tasandilisi ja ruumilisi kujundeid (ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, tetraeeder, silinder, koonus);

oskab

lugeda ja kirjutada naturaalarve 1000-ni;
määrata arvu asukohta naturaalarvude reas;
võrrelda arve suuliselt ja kirjalikult;
peast liita, lahutada 100 piires, korrutada ja jagada 20 piires;
leida võrdustes tähe arvväärtus proovimise teel ning andmete ja otsitava vaheliste seoste kaudu;
koostada ühetehtelisi tekstülesandeid;
analüüsida ja lahendada ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid;
joonlauda või sirklit kasutades joonestada etteantud pikkusega sirglõiku, joonestada kolmnurka, nelinurka ja ringjoont;
võrrelda sirglõike mõõtmise teel .